Acta Iuridica Resoviensia nr 2 (37) 2022

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 21
 • Pozycja
  Funkcja balkonu jako okoliczność istotna dla ustalania jego statusu własnościowego – glosa do wyroku Sądu Najwyższego (3) z dnia 6 marca 2015 r., sygn. III CSK 195/14
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022) Ryszkowski, Karol
  W głosowanym wyroku przyjęto godne aprobaty zapatrywanie, zgodnie z którym fakt, że balkon nie służy zaspokajaniu potrzeb indywidualnych właściciela lokalu, do którego przylega, lecz „stanowi komunikację”, jego funkcją jest połączenie klatki schodowej z wejściem do lokalu mieszkalnego, jest okolicznością istotną przy ustalaniu, czy balkon stanowi część wspólną nieruchomości, czy też część składową mieszkania, do którego przylega.
 • Pozycja
  Administracyjnoprawne aspekty stwierdzenia zgonu
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022) Wojcieszek, Mikołaj
  Przedmiotem artykułu jest szczegółowa analiza administracyjnoprawnych aspektów stwierdzenia zgonu, przy uwzględnieniu zmian w przepisach wprowadzonych w ramach tzw. ustaw covidowych. W pierwszej części artykułu przeprowadzono charakterystykę przepisów polskiego prawa dotyczących stwierdzenia zgonu. Następnie przedstawiono zdefiniowane przez autora problemy z interpretacją oraz stosowaniem przepisów prawa funeralnego. Trzeci podrozdział artykułu dotyczy komparatystyki prawniczej – wybranych aspektów działalności systemu stwierdzania zgonów, w szczególności funkcji koronera w Anglii, Walii oraz stanie Nowy York.
 • Pozycja
  Podmioty niepubliczne a decentralizacja i dekoncentracja władztwa administracji publicznej
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022) Wilczyński, Przemysław
  Realizacja przez podmioty niepubliczne zadań administracji publicznej w ramach różnorodnych form współdziałania tych podmiotów z organami administracji publicznej skłaniać musi do refleksji nad kwestią możliwości dokonywania w takich przypadkach dekoncentracji władzy publicznej. Zasadne stają się pytania nie tylko o sam mechanizm dekoncentracji czy też o zakres i formy władztwa publicznego, jakie delegowane może być na podmiot niepubliczny. Kluczowa okazuje się bowiem kwestia prawnej dopuszczalności oraz celowości dekoncentracji władzy publicznej na rzecz podmiotów niepublicznych.
 • Pozycja
  Współdziałanie w zakresie profesjonalizacji zamówień publicznych
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022) Oleksy-Piesik, Izabela
  Zamówienia publiczne stanowią obszar administracji publicznej, który ma służyć realizacji dobra wspólnego w postaci wzrostu gospodarczego. Zapewnienie wydajnych i konkurencyjnych procedur ma umożliwić optymalne wykorzystanie środków publicznych mimo coraz trudniejszych warunków społecznych czy budżetowych. Widoczna w obrębie zamówień publicznych profesjonalizacja ma stanowić skuteczny środek osiągnięcia tak zakreślonych celów. Wprowadzone w systemie zamówień publicznych zmiany wyeksponowały wspierającą funkcję Prezesa UZP w działaniach zmierzających do bardziej efektywnego przeprowadzania postępowania przetargowego. Stał się on głównym podmiotem odpowiedzialnym za upowszechnianie wiedzy z zakresu zamówień publicznych. Przeprowadzenie działań zmierzających w kierunku trwałej profesjonalizacji nie będzie jednak możliwe bez – podjętego na szeroką skalę – współdziałania Prezesa UZP z innymi podmiotami zaangażowanymi w kształtowanie systemu zamówień publicznych, z których jedynie część wykonuje zadania z zakresu administracji publicznej, a pozostałe osadzone są poza jej strukturą. Znajdują się wśród nich m.in.: organy administracji publicznej, zakłady administracyjne, stowarzyszenia, uczelnie wyższe czy przedsiębiorcy. Konieczność podejmowania coraz szerszej współpracy z podmiotami spoza administracji publicznej uzasadniona jest nowym spojrzeniem na istotę administracji publicznej służącej – przede wszystkim – realizacji dobra wspólnego. Przekłada się to na wyjście poza ramy klasycznego ujęcia współdziałania.