Współpraca gminy, inwestora i społeczeństwa w sprawie realizacji inwestycji mieszkaniowej w oparciu o specustawę mieszkaniową – jako przykład stosowania w administrowaniu „teorii dwóch kroków” oraz nieformalnych sposobów działania

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022
Autorzy
Kruś, Maciej
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przedmiotem artykułu są rozważania dotyczące współpracy pomiędzy społeczeństwem, inwestorem oraz władzami gminy przy określaniu warunków prawnych lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowej. Prowadzone są one na gruncie tzw. specustawy mieszkaniowej z dnia 5 lipca 2018 r. W artykule przedstawiono możliwe formy współpracy. Możliwości takie występują w kilku obszarach, m.in. przy zawieraniu porozumienia dotyczącego infrastruktury społecznej i technicznej. Inny przykład to uwzględnienie głosów społeczeństwa przy dyskrecjonalnym rozstrzyganiu o zgodzie na lokalizację inwestycji, a za jeszcze inny sposób współpracy można uznać stworzenie przez gminę warunków do zastosowania przepisów specustawy, np. poprzez zmianę ustaleń studium, jeśli byłoby to konieczne. W efekcie rozważań sformułowano wnioski dotyczące niesformalizowanych, a także formalnych form współdziałania wyżej wskazanych partnerów przy lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowej. W opracowaniu odwołano się do dorobku doktryny niemieckiej dotyczącej tej tematyki.
The subject of the article are considerations regarding the cooperation between the society, the investor and the commune authorities in determining the legal conditions for the location and implementation of a housing investment Considerations are conducted on the basis of the so-called Special Purpose Flat Construction Act of 5 July 2018. The article presents possible forms of cooperation. Such possibilities exist in several areas, i.e.: when concluding an agreement on social and technical infrastructure, another example is taking into account the voices of the society in discretionary decision on the consent to the location of the investment, and yet another way of cooperation can be considered the creation by the commune of conditions for the application of the provisions of the special act, for example, by changing The Study of Determinants and Trends in Spatial Development findings as necessary. As a result of the considerations, conclusions were formulated regarding informal as well as formal forms of cooperation of the above-mentioned partners in the location and implementation of a housing investment. The article refers to the achievements of German doctrine on this subject.
Opis
Słowa kluczowe
specustawa mieszkaniowa , współpraca gmin z inwestorami i społeczeństwem , lokalizacja i realizacji inwestycji mieszkaniowej , uchwała rady gminy dotycząca inwestycji mieszkaniowej , Special Purpose Flat Construction Act , cooperation of communes with investors and the society , location and implementation of a housing investment , resolution of the commune council regarding a housing investment
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 2 (37) 2022, s. 181–195