Funkcja balkonu jako okoliczność istotna dla ustalania jego statusu własnościowego – glosa do wyroku Sądu Najwyższego (3) z dnia 6 marca 2015 r., sygn. III CSK 195/14

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022
Autorzy
Ryszkowski, Karol
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W głosowanym wyroku przyjęto godne aprobaty zapatrywanie, zgodnie z którym fakt, że balkon nie służy zaspokajaniu potrzeb indywidualnych właściciela lokalu, do którego przylega, lecz „stanowi komunikację”, jego funkcją jest połączenie klatki schodowej z wejściem do lokalu mieszkalnego, jest okolicznością istotną przy ustalaniu, czy balkon stanowi część wspólną nieruchomości, czy też część składową mieszkania, do którego przylega.
In the voted judgment, the opinion worthy of approval was adopted, according to which the fact that the balcony does not meet the individual needs of the owner of the apartment to which it adjoins, but “constitutes communication”, its function is to connect the staircase with the entrance to the apartment, is an important factor in determining whether the balcony it is a part of the shared property or an adjacent apartment.
Opis
Słowa kluczowe
balkon , prawo umów , przynależności , nieruchomość wspólna , pomieszczenie pomocnicze , prawo nieruchomości , balcony , contract law , affiliation law , shared property , auxiliary room , real estate law
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 2 (37) 2022, s. 289–296