The principle of democracy and solidarity and public collections

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022
Autorzy
Kubas, Ewa
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest wykazanie, że zasady demokracji oraz solidaryzmu społecznego mają bardzo istotne znaczenia zarówno w procesie organizacji, jak i prowadzenia zbiórek publicznych. Dzięki zagwarantowanej konstytucyjnie wolności zrzeszania się umożliwiono wielu różnym organizacjom (np. organizacjom pozarządowym, komitetom społecznym, spółdzielniom socjalnym, spółkom akcyjnym czy też spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością) partycypowanie w realizacji zadań publicznych, które mogą być finansowane ze środków pochodzących z publicznego gromadzenia datków. W artykule wykazano, że wynikająca z zasady demokratyzmu solidarność społeczna jest jednym z czynników determinujących ofiarność publiczną.
The aim of the article is to show that the principles of democracy and social solidarity play a very important role in the process of organizing and conducting public collections. Thanks to the constitutionally guaranteed freedom of association, many different organizations (e.g. non-governmental organizations, social committees, social cooperatives, joint-stock companies or limited liability companies) have been allowed to participate in the implementation of public tasks, which may be financed with funds from public donation. The article shows that social solidarity resulting from the principle of democratism is one of the factors determining public donation.
Opis
Słowa kluczowe
zasady konstytucyjne , konstytucja , demokracja , solidaryzm społeczny , zbiórki publiczne , constitutional principles , constitution , democracy , social solidarity , public collections
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 2 (37) 2022, s. 196–203