Współdziałanie w zakresie profesjonalizacji zamówień publicznych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022
Autorzy
Oleksy-Piesik, Izabela
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Zamówienia publiczne stanowią obszar administracji publicznej, który ma służyć realizacji dobra wspólnego w postaci wzrostu gospodarczego. Zapewnienie wydajnych i konkurencyjnych procedur ma umożliwić optymalne wykorzystanie środków publicznych mimo coraz trudniejszych warunków społecznych czy budżetowych. Widoczna w obrębie zamówień publicznych profesjonalizacja ma stanowić skuteczny środek osiągnięcia tak zakreślonych celów. Wprowadzone w systemie zamówień publicznych zmiany wyeksponowały wspierającą funkcję Prezesa UZP w działaniach zmierzających do bardziej efektywnego przeprowadzania postępowania przetargowego. Stał się on głównym podmiotem odpowiedzialnym za upowszechnianie wiedzy z zakresu zamówień publicznych. Przeprowadzenie działań zmierzających w kierunku trwałej profesjonalizacji nie będzie jednak możliwe bez – podjętego na szeroką skalę – współdziałania Prezesa UZP z innymi podmiotami zaangażowanymi w kształtowanie systemu zamówień publicznych, z których jedynie część wykonuje zadania z zakresu administracji publicznej, a pozostałe osadzone są poza jej strukturą. Znajdują się wśród nich m.in.: organy administracji publicznej, zakłady administracyjne, stowarzyszenia, uczelnie wyższe czy przedsiębiorcy. Konieczność podejmowania coraz szerszej współpracy z podmiotami spoza administracji publicznej uzasadniona jest nowym spojrzeniem na istotę administracji publicznej służącej – przede wszystkim – realizacji dobra wspólnego. Przekłada się to na wyjście poza ramy klasycznego ujęcia współdziałania.
Public procurement is an area of public administration intended to serve the common good in economic growth. Ensuring efficient and competitive procedures is supposed to enable the optimal use of public funds despite increasingly difficult social or budgetary conditions. The professionalisation of public procurement should be an effective means of achieving these objectives.The changes introduced to the public procurement system have highlighted the supportive role of the President of the Public Procurement Office in activities aimed at more effective conduct of tender procedures. He has become the primary entity responsible for disseminating knowledge about public procurement. The conduct of actions aiming at permanent professionalisation will not be possible without the cooperation of the President of the Public Procurement Office with other entities involved in forming the public procurement system, only some of which perform tasks within the scope of public administration. In contrast, others are located outside the public administration structure. They include, among others: public administration bodies, administrative establishments, associations, universities or entrepreneurs. The necessity of undertaking wider and broader cooperation with entities from outside public administration is justified by a new look at the essence of public administration. It serves – first of all – the implementation of the common good. This translates into going beyond the framework of a classical approach to cooperation.
Opis
Słowa kluczowe
profesjonalizacja , Prezes Urzędu Zamówień Publicznych , zamówienia publiczne , współdziałanie , professionalisation , President of the Public Procurement Office , public procurement , cooperation
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 2 (37) 2022, s. 246–259