Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej. Wybrane aspekty relacji między obywatelami i administracją

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022
Autorzy
Kobylski, Piotr
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Niniejsze opracowanie poświęcono analizie sprzeciwu od decyzji kasatoryjnej, która upoważnia sąd do kontroli tej szczególnej formy rozstrzygnięcia. Warto zastanowić się na tle obowiązujących przepisów prawnych, jakie są oczekiwania i kierunki zmian analizowanej instytucji, bowiem miała ona przede wszystkim usprawnić postępowanie odwoławcze poprzez zmniejszenie liczby wydawanych przez organy administracji publicznej rozstrzygnięć kasatoryjnych. Głównym zamierzeniem badawczym jest charakterystyka tego, jaki wpływ ma tytułowy środek zaskarżenia na usprawnienie postępowania i skrócenia czasu oczekiwania na załatwienie sprawy.
This study is therefore devoted to the analysis of the objection to the cassation decision, which authorizes the court to review this particular form of settlement. It is worth considering, against the background of the applicable legal provisions, what are the expectations and directions of changes of the analyzed institution, because it was supposed to improve the appeal procedure by reducing the number of cassation decisions issued by public administration bodies. The main research intention is to describe the impact of the title measure on the improvement of proceedings and shortening the waiting time for the settlement of the case.
Opis
Słowa kluczowe
decyzja administracyjna , sprzeciw , postępowanie odwoławcze , usprawnienie postępowania , administrative decision , objection , appeal procedure , improvement of the procedure
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 2 (37) 2022, s. 134–144