Types and characteristics of guarantees designed to protect professional secrecy in the performance of the profession of lawyer in Polish law

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022
Autorzy
Białkowska, Paula
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przedmiotem artykułu są rodzaje oraz charakterystyka gwarancji stworzonych w celu ochrony prawniczej tajemnicy zawodowej w Polsce. Jest to nierozerwalnie związane z jej charakterem i rolą w wykonywaniu zawodu prawniczego. Gwarancje te są jednym z najważniejszych czynników ochrony prawnej tajemnicy zawodowej – kluczowej nie tylko dla klienta, samego prawnika, ale także dla całego systemu ochrony prawnej. Zwrócono również uwagę na główne kwestie dotyczące tajemnicy prawniczej w procesie karnym związane z konfliktem dóbr chronionych przez system prawny. Dlatego też autorka podkreśliła znaczenie zakazów dowodowych, które są gwarantem i elementem budującym zaufanie między stronami, które powierzyły sobie tajemnice w procesie komunikacji związanej – w przypadku tajemnicy prawniczej – z obsługą prawną. Ponadto istnieje obecnie wzmożona potrzeba ochrony prawa do prywatności, co też zostało zauważone oraz podkreślone w niniejszym opracowaniu.
The types and characteristics of guarantees created to shield Polish legal professional secrecy are the subject of this article. It is inseparably connected with the character and role of it in performing legal profession. Those guarantees are one of the most important factors in protecting legal professional confidentiality – not only crucial for the client but also for the whole legal protection system. Additionally, the main issues of lawyer’s secrecy in a criminal trial associated with a conflict of goods protected by the legal system have also been noted. Therefore, the author noticed the importance of evidence bans that are a guarantor and an element that creates trust between the parties who entrusted themselves with secrets in the process of communication related – in the case of lawyer secrets – to legal services. Moreover, there is now an increased need to protect the right to privacy, which was also observed and emphasized in this article.
Opis
Słowa kluczowe
gwarancje , zawód prawniczy , tajemnica zawodowa , prawo procesowe , prawo do prywatności , guarantees , legal profession , professional secrecy , procedural law , right to privacy
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 2 (37) 2022, s. 21–35