Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza jako forma współpracy mieszkańców z gminą, powiatem i województwem

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022
Autorzy
Cybulska, Renata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Niniejsze opracowanie ma na celu ukazanie możliwości współpracy mieszkańców oraz organu stanowiącego w zakresie realizacji jego zadań w zależności od postanowień uchwały w sprawie zasad wnoszenia tej inicjatywy. Mogą być bowiem zachęcające dla mieszkańców, ale też takie, których wypełnienie jest niezwykle utrudnione. Tymczasem radni powinni być zainteresowani jak najszerszą współpracą z mieszkańcami, którzy ich wybrali na swoich przedstawicieli. Dodatkowo to właśnie mieszkańcy są beneficjentami uchwał organu stanowiącego, więc powinni mieć jak najszerszą możliwość zgłaszania własnych projektów. Jest to też forma zaangażowania mieszkańców w sprawy własnej jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z organem stanowiącym.
The goal of this study is showing the possibilities of cooperation between the residents and the decision-making body in the implementation of its tasks. Depending on the provisions of the resolution on the principles of submitting this initiative. They can be encouraging for residents, but also those whose filling is extremely difficult. Meanwhile, municipal council should be interested in the widest possible cooperation with the residents who elected them as their representatives. In addition, it is the residents who are the beneficiaries of the resolutions of the decision-making body, so they should have the widest possible opportunity to submit their own projects. It is also a form of involvement of residents in the affairs of their local government unit in cooperation with the decision-making body.
Opis
Słowa kluczowe
obywatelska inicjatywa uchwałodawcza , współpraca , citizens resolution initiative , cooperation of citizens with the commune
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 2 (37) 2022, s. 77–85