Partial membership of an international organization

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022
Autorzy
Kubas, Sabina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Członkostwo w organizacji międzynarodowej stanowi istotny etap w realizacji działań zewnętrznych i wewnętrznych. Jest to więź prawna łącząca państwo z organizacją, z której wynikają prawa i obowiązki. Z punktu widzenia poszczególnych państw będących członkami działalność na forum organizacji jest ważnym elementem polityki zagranicznej. Dyplomacja, rozwijana zazwyczaj przez państwa na forum organizacji międzynarodowych, traktowana jest jako ważny instrument współpracy międzynarodowej. O znaczeniu organizacji międzynarodowych świadczą dążenia poszczególnych państw do zgłaszania na forum organizacji własnych inicjatyw oraz starania o zapewnienie reprezentacji swojego kraju w głównych organach organizacji. Jednym z innych niż członkowskie statusów uczestnictwa w organizacji międzynarodowej jest członkostwo częściowe, które umożliwia pełne uczestnictwo w jednym lub kilku organach organizacji w interesie własnym i samej organizacji.
Membership in an international organization is an important stage in the implementation of external and internal activities. It is the legal bond linking the state with the organization from which the rights and obligations arise. From the point of view of individual states that are members, activity in the forum of the organization is an important element of foreign policy. Diplomacy, usually developed by states on the forum of international organizations, is treated as an important instrument of international cooperation. The importance of international organizations is evidenced by the efforts of individual countries to submit their own initiatives in the forum of organizations and efforts to ensure the representation of their country in the main organs of the organization. One of the non-member statuses of participation in an international organization is partial membership, which enables full participation in one or more organs of the organization in the interest of itself and of the organization itself.
Opis
Słowa kluczowe
organizacja międzynarodowa , państwo , członkostwo , podmiotowość , international organization , state , membership , subjectivity
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 2 (37) 2022, s. 204–209