Z problematyki odmowy udzielenia aktu uwarunkowanego przyrzeczeniem administracyjnym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022
Autorzy
Chlipała, Monika
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest charakterystyka regulacji prawnych dotyczących odmowy wydania aktu uwarunkowanego promesą. W obowiązującym stanie prawnym przeważa rozwiązanie, zgodnie z którym w okresie ważności promesy odmowa wydania koncesji (zezwolenia) jest dopuszczalna tylko w razie wystąpienia określonych przesłanek. Jest to uzasadnione gwarancyjną funkcją przyrzeczenia administracyjnego, która wyraża się w obietnicy organu wydania w przyszłości określonego aktu. W opracowaniu zostały omówione przesłanki odmowy wydania aktu przyrzeczonego, unormowania prawne związane z kompetencją organu do podjęcia decyzji odmownej oraz kontrolą odmowy dokonywaną przez sądy administracyjne. Zaproponowano także ujęcie odmowy wydania aktu uwarunkowanego promesą jako quasi-sankcji administracyjnej o charakterze niepieniężnym.
The subject of this article is the description of legal regulations concerning the refusal to issue an act conditional on a promise. Under the current legal framework, the prevailing solution is that during the period of validity of the promise, refusal to issue a license (permit) is permitted only if certain conditions are met. This is justified by the guarantee function of the administrative promise, which is expressed in the promise of the authority to issue a specific act in the future. The article discusses the reasons for refusing to issue a promised act, legal regulations related to the authority’s competence to make a negative decision and the refusal control by administrative courts. It was also proposed to treat the refusal to issue an act conditional on a promise as a quasi-administrative sanction.
Opis
Słowa kluczowe
promesa , przyrzeczenie administracyjne , odmowa wydania koncesji , sankcja administracyjna , promise , administrative promise , refusal to issue a license , administrative sanction
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 2 (37) 2022, s. 52–65