Umowa przedsięwzięcia wykonanego przez spółkę celową w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym. Zarys charakterystyki prawnej wraz z elementami statystycznej efektywności w latach 2016–2020

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022
Autorzy
Bielecki, Leszek
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono charakterystykę umowy przedsięwzięcia wykonanego przez spółkę celową w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym wraz z elementami statystycznej efektywności w tym zakresie. Podniesiono, że charakter umowy partnerskiej posiada cechy umowy nienazwanej o charakterze cywilnoprawnym, zaś cel działania spółki celowej jest ukierunkowany na jednorazową realizacje umówionego celu działania stron z możliwością dalszego funkcjonowania w przyszłości. Wskazano ponadto, że biorąc pod uwagę dane statystyczne za lata 2016–2020, kwestią nadal ocenną pozostaje okoliczność efektywności umowy przedsięwzięcia wykonanego przez spółkę celową w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym.
In the study, I present the contract characteristics of the project carried out by the special purpose vehicle in the Act on public-private partnership, along with elements of statistical effectiveness in this regard. I point out that the nature of the partnership agreement has the features of an unnamed agreement of a civil law nature, and the purpose of the SPV is aimed at one-off implementation of the agreed purpose of the parties’ activities with the possibility of further operation in the future. Moreover, I point out that, taking into account the statistical data for 2016–2020, the issue of the effectiveness of the contract for the project carried out by the special purpose vehicle in the Act on public-private partnership is still an assessment issue.
Opis
Słowa kluczowe
partnerstwo publiczno-prywatne , umowa , spółka , efektywność , raport , public-private partnership , contract , company , efficiency , report
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 2 (37) 2022, s. 36–51