Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 5 (2004)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 38
 • Pozycja
  Relacje eksportowo-importowe jako rezultat zróżnicowanego poziomu gospodarczego krajów – partnerów handlowych Polski
  (MITEL, 2004-12) Ślusarczyk, Bogusław
  Powszechnie stosowanymi miarami pozycji konkurencyjnej w zakresie ogólnie przyjmowanych obrotów oraz przekroju grup towarowych czy nawet poszczególnych towarów są wskaźniki (relacje) eksport-import. Wartość informacyjna tych mierników jest jednak ograniczona, ponieważ dotyczą one eksportu i importu analizowanych krajów – partnerów handlowych Polski. Stanowią one mierniki „wewnętrznych” przewag konkurencyjnych rozpatrywanych z punktu widzenia wzajemnych obrotów. Pozwalają jednak określić udział tych krajów w międzynarodowym podziale pracy, poziom rozwoju gospodarczego i stan zaawansowania technologii, a analiza obejmująca okresy co najmniej 5-letnie pozwala określić kierunek i tempo zmian strukturalnych w gospodarki krajów – partnerów handlowych.
 • Pozycja
  Związki bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze zmianami struktury eksportu i importu w Polsce
  (MITEL, 2004-12) Zysk, Wojciech
  Dokonano analizy wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) na restrukturyzację handlu zagranicznego w Polsce. Wyniki badań (w okresie badań): bezpośrednie inwestycje zagraniczne w dużym stopniu wpływają na strukturę geograficzną i towarową polskiego handlu zagranicznego, napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych sprzyja w dużym stopniu importowi niż eksportowi, bezpośrednie inwestycje zagraniczne silnie wpływają na wielkość polskiego eksportu, wartość importu jest w większym stopniu skorelowana z wartością napływu BIZ niż z wartością eksportu, Jeśli chodzi o statystykę, istnieje znacząca współzależność między napływem kapitału do Polski – w postaci BIZ – a geograficzno-towarowym ukształtowaniem polskiego handlu zagranicznego.
 • Pozycja
  Wpływ zmian w gazownictwie na jego konkurencyjność
  (MITEL, 2004-12) Frączek, Paweł
  Jedną z istotnych kwestii polityki gospodarczej jest ingerencja państwa w prowadzenie sfery gospodarki. Wynika to z ogromnej materii dziedzin dla jakości życia społeczeństwa i konkurencyjności gospodarek poszczególnych krajów. Obecnie w krajach UE podejmowane są działania na rzecz przekształcenia funkcjonowania przemysłu gazowego. Celem działań jest wprowadzenie mechanizmu konkurencji do tych dziedzin gospodarki. Wpłynie to na wzrost efektywności gospodarek krajów UE. Transformacja dotyka także gazownictwa w Polsce. Po naszym wejściu do UE spodziewany jest radykalny wzrost konkurencji na tym rynku. Stąd konieczność dostosowania działalności oddziałów firm do nowych warunków. Działania te zdeterminują przyszłą sytuację polskiego gazownictwa.
 • Pozycja
  Konsekwencje dochodowe przemian strukturalnych w polskim rolnictwie
  (MITEL, 2004-12) Leszczyńska, Małgorzata
  Syntetyczna charakterystyka nowoczesności gospodarki mierzona strukturą tworzenia dochodu narodowego i odpowiadająca jej struktura zatrudnienia wypada niekorzystnie dla polskiego rolnictwa, gdyż obserwuje się zbyt wolne zmiany, a także znaczne rozbieżności w stosunku do struktur krajów wysoko rozwiniętych. Poza tym obserwowane tendencje w zakresie zmniejszania udziału rolnictwa w PKB iw zatrudnieniu świadczą o malejącej roli działalności rolniczej jako źródła utrzymania ludności wiejskiej. Zmiany te znajdują odzwierciedlenie w nieopłacalnej sytuacji dochodowej rolnictwa. W latach 1991–2000 odnotowano 37% spadek dochodów z produkcji rolniczej w sektorze gospodarstw indywidualnych, podczas gdy w całym sektorze gospodarstw domowych łączne dochody ludności wzrastają o około 32%.
 • Pozycja
  Public relations: zmniejszanie czy powiększanie nierówności w sferze komunikowania? (Próba odczytania publikacji miesięcznika „Press” z lat 1996–2002)
  (MITEL, 2004-12) Furman, Wojciech
  Artykuł rozpoczyna się od przypuszczenia, że ​​nierówność w komunikacji wiąże się z obiektywnym lub subiektywnym traktowaniem odbiorcy przez nadawcę wiadomości. To odmienne traktowanie może być postrzegane jako podążanie za jednym (lub kilkoma) z czterech modeli public relations, zaproponowanych przez Gruniga i Hunta. Analiza treści współczesnego specjalistycznego polskiego miesięcznika pokazuje, że większość jego publikacji traktuje PR jako obiektywną informację i traktuje odbiorcę jako mądrego i inteligentnego obywatela. Brakuje jednak publikacji prezentujących PR jako dialog lub wspólne działanie w celu opisania sytuacji i poszukiwania sposobów i środków rozwiązywania problemów.