Innowacje jako instrument pobudzania wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności w regionie Podkarpacia

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2004-12
Autorzy
Tuziak, Arkadiusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Artykuł porusza tematykę roli innowacji w stymulowaniu rozwoju i wzrostu gospodarczego oraz ograniczaniu nierówności. Zawiera krótki opis sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w kontekście działalności innowacyjnej i jej znaczenia dla rozwoju regionalnego. Przedstawia najważniejsze sfery działań prorozwojowych i innowacyjnych w regionie, które są niezbędne do podniesienia jego konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej, a jednocześnie niwelowania różnic dzielących Podkarpacie od innych w kraju. Przedstawia także – jako przykład inicjatywy władz samorządowych w zakresie stymulowania wzrostu i poprawy poziomu życia mieszkańców – główne cele i założenia tworzenia Regionalnej Strategii Innowacji oraz oczekiwane efekty jej osiągnięcia w sferze gospodarczej i społecznej.
The article discusses the subject of the role of innovation in stimulation of development and economic growth and limitation of inequalities. It includes a short description of social-economic situation of Podkarpacie province in context of innovative activity and of its importance for regional development. It presents the most important spheres of prodevelopmental and innovative actions in the region, which are necessary to increase its competitiveness and investment attractiveness and at the same time to level the differences distancing Podkarpacie region from another ones of the country. It presents also – as an example of self-governmental authorities initiative referring to the stimulation of growth and improvement for inhabitants standard of living – main objectives and assumptions for establishment of Regional Innovation Strategy and expected effects of its achievement in economic and social sphere.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 5 (2004), s. 255-264