Wpływ zmian w gazownictwie na jego konkurencyjność

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2004-12
Autorzy
Frączek, Paweł
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Jedną z istotnych kwestii polityki gospodarczej jest ingerencja państwa w prowadzenie sfery gospodarki. Wynika to z ogromnej materii dziedzin dla jakości życia społeczeństwa i konkurencyjności gospodarek poszczególnych krajów. Obecnie w krajach UE podejmowane są działania na rzecz przekształcenia funkcjonowania przemysłu gazowego. Celem działań jest wprowadzenie mechanizmu konkurencji do tych dziedzin gospodarki. Wpłynie to na wzrost efektywności gospodarek krajów UE. Transformacja dotyka także gazownictwa w Polsce. Po naszym wejściu do UE spodziewany jest radykalny wzrost konkurencji na tym rynku. Stąd konieczność dostosowania działalności oddziałów firm do nowych warunków. Działania te zdeterminują przyszłą sytuację polskiego gazownictwa.
One of essential matter of economic policy is state interference in running of sphare of economy. It follows from enormous matter of the fields for the quality of society’s life and for competitiveness of individual countries’ economies. Nowadays in EU countries there are undertaken activities to transform the running of gas-industry. The aim of the activities is to introduce the mechanism of competition into those fields of economy. It will affect the increase of efficiency of EU countries’ economies. The transformation touches on also gas-industry in Poland. After our accession into EU radical increase of competition in this market is expected. Hence the adaptation of branches companies’ activity into new conditions is required. The activities will determine future situation of Polish gas-industry.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 5 (2004), s. 411-421