Motywowanie i system wynagrodzeń pracowników w organizacji na przykładzie Zakładów Mechanicznych „Tarnów” SA w Tarnowie

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2004-12
Autorzy
Strojny, Janusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Przedmiotem artykułu są problemy doboru odpowiednich zasad pracy pracowników motywowanie i system dywersyfikacji płatności w nowoczesnych polskich przedsiębiorstwach. Przedstawione koncepcje teoretyczne podkreślają znaczenie kierowniczych umiejętności skutecznego motywowania do wzrost konkurencyjności organizacji. Analiza sytuacji w Zakładach Mechanicznych „Tarnów” SA w Tarnowie, jak również w innych polskich firmach wskazuje jednak na kluczowe słabości systemu płatności. Sugeruje się stworzenie nowej strategii płatności i zwiększenie zakresu partycypacji pracowników, co przyczyni się do poprawy efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa.
The subject of this paper covers problems of choosing appropriate rules of employees’ motivating and system of diversifying payments in modern Polish enterprises. Presented theoretical conceptions stress the meaning of managerial abilities of effective motivating for rising organisation competitiveness. The analysis of the situation in Zakłady Mechaniczne „Tarnów” SA in Tarnów, as well as in other Polish companies indicates however the crucial weaknesses of payments’ system. It is suggested to create new strategy of payments and to increase the range of employees’ participation, what will contribute to improvement of enterprise’s functioning effectiveness.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 5 (2004), s. 375-384