Regionalne konsekwencje polityki spójności Unii Europejskiej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2004-12
Autorzy
Piecuch, Jakub
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Jednym z najważniejszych wskaźników sytuacji społeczno-gospodarczej w WE jest spójność poziomie między krajami członkowskimi i ich regionami. Poniższy artykuł przedstawia zmiany dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym między regionami UE. Wraz z postępującym postępo waniem rosły dysproporcje w rozszerzeniu społeczności. Ta sytuacja została zdeterminowana przez nowe kraje nieefektywny rozwój gospodarczy i poważne różnice w bezrobociu poziom. Te same problemy mogą wystąpić w krajach Europy Środkowo-Wschodniej proces akcesyjny z WE.
One of the most important indicator of socio-economic situation in EC is the coherence level between members countries and their regions. The following article presents changes of disproportions in socio-economic development between EU regions. Along with proceeding community extension disproportions have risen. This situation was determined by new countries inefficient economic development and serious differences in unemployment level. The same problems may occur during the Central and Eastern European countries accession process with EC.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 5 (2004), s. 223-234