Relacje eksportowo-importowe jako rezultat zróżnicowanego poziomu gospodarczego krajów – partnerów handlowych Polski

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2004-12
Autorzy
Ślusarczyk, Bogusław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Powszechnie stosowanymi miarami pozycji konkurencyjnej w zakresie ogólnie przyjmowanych obrotów oraz przekroju grup towarowych czy nawet poszczególnych towarów są wskaźniki (relacje) eksport-import. Wartość informacyjna tych mierników jest jednak ograniczona, ponieważ dotyczą one eksportu i importu analizowanych krajów – partnerów handlowych Polski. Stanowią one mierniki „wewnętrznych” przewag konkurencyjnych rozpatrywanych z punktu widzenia wzajemnych obrotów. Pozwalają jednak określić udział tych krajów w międzynarodowym podziale pracy, poziom rozwoju gospodarczego i stan zaawansowania technologii, a analiza obejmująca okresy co najmniej 5-letnie pozwala określić kierunek i tempo zmian strukturalnych w gospodarki krajów – partnerów handlowych.
Commonly used measures of competitive position concerning turnover generally taken as well as cross-section of commodity groups or even individual goods, are export-import indicators (relations). However, informative value of these gauges is limited because they are concerned with export and import of analysed countries – Poland’s trade partners. They constitute the measures of „internal” competitive advantages considered from the point of view of mutual turnovers. Notwithstanding, they allow to specify the participation of these countries in international labour division, the level of economic development and the state of advances in technology, and the analysis including periods of at least 5 years enables to determine direction and rate of structural changes in the economies of countries – trade partners.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 5 (2004), s. 439-460