Konsekwencje dochodowe przemian strukturalnych w polskim rolnictwie

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2004-12
Autorzy
Leszczyńska, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Syntetyczna charakterystyka nowoczesności gospodarki mierzona strukturą tworzenia dochodu narodowego i odpowiadająca jej struktura zatrudnienia wypada niekorzystnie dla polskiego rolnictwa, gdyż obserwuje się zbyt wolne zmiany, a także znaczne rozbieżności w stosunku do struktur krajów wysoko rozwiniętych. Poza tym obserwowane tendencje w zakresie zmniejszania udziału rolnictwa w PKB iw zatrudnieniu świadczą o malejącej roli działalności rolniczej jako źródła utrzymania ludności wiejskiej. Zmiany te znajdują odzwierciedlenie w nieopłacalnej sytuacji dochodowej rolnictwa. W latach 1991–2000 odnotowano 37% spadek dochodów z produkcji rolniczej w sektorze gospodarstw indywidualnych, podczas gdy w całym sektorze gospodarstw domowych łączne dochody ludności wzrastają o około 32%.
Synthetic characteristic of modernity of economy measured by structure of creating of national income and answering her structure of employment is falling unfavourably for polish agriculture, because there are observing too slowly changes and also significant divergences in relation to structures of high developed countries. Beyond this, observed tendencies in scope of diminishing the part of agriculture in PKB and in employment are testifying about lowering role of agricultural activity as source of maintenance rural population. This changes are having the reflection in non-profitable situation of income in agriculture. During 1991–2000 years they were noted the 37% decrease of incomes from agricultural production in sector of individual farms, whereas in the whole sector of home farms, the total incomes of population are increasing about 32%.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 5 (2004), s. 399-409