Związki bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze zmianami struktury eksportu i importu w Polsce

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2004-12
Autorzy
Zysk, Wojciech
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Dokonano analizy wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) na restrukturyzację handlu zagranicznego w Polsce. Wyniki badań (w okresie badań): bezpośrednie inwestycje zagraniczne w dużym stopniu wpływają na strukturę geograficzną i towarową polskiego handlu zagranicznego, napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych sprzyja w dużym stopniu importowi niż eksportowi, bezpośrednie inwestycje zagraniczne silnie wpływają na wielkość polskiego eksportu, wartość importu jest w większym stopniu skorelowana z wartością napływu BIZ niż z wartością eksportu, Jeśli chodzi o statystykę, istnieje znacząca współzależność między napływem kapitału do Polski – w postaci BIZ – a geograficzno-towarowym ukształtowaniem polskiego handlu zagranicznego.
The analysis of influence of foreign direct investments (FDI) on foreign trade restructuring in Poland is done. Research results (during the period of the research): foreign direct investments influence geographical and commodity structure of Polish foreign trade to a high extent, foreign direct investments inflow favours import rather than export to a high degree, foreign direct investments strongly influence the volume of Polish export, value of imports is correlated with value of FDI inflow to a higher extent than with value of export, as far as statistics is concerned, there is a significant co-dependence between the inflow of capital to Poland – in the form of FDI – and geographical and commodity pattern of Polish foreign trade.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 5 (2004), s. 423-437