Problem ubóstwa a środowisko – aspekt instytucjonalny

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2004-12
Autorzy
Lechwar, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
W artykule podkreślono potrzebę powiązania problemu ubóstwa i środowiska wynikającego z pogłębiających się procesów ubożenia na świecie i w kraju a także degradację środowiska naturalnego. W artykule przedstawiono działania podejmowane na poziomie międzynarodowym zorientowane na poszczególne rządy, świat biznesu, organizacje społeczne i inne instytucje w kierunku realizacji takich koncepcji rozwój społeczno-gospodarczy, który będzie uwzględniał te istotne problemy współczesności świat. Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju tworzy globalną sieć odpowiedzialną za: programowanie zmian i zapewnienie krajom dostępu do wiedzy, doświadczenia i środki, które pomagają ludziom osiągnąć lepsze życie. UNDP istnieje w Polsce od 1990 roku umowa o współpracy zawarta pomiędzy Rządem RP a UNDP oczekuje, że Program będzie wspierał rozwój gospodarczy i społeczny Polski.
The paper stresses the need of associating the problem of poverty and environment resulting from deepenig processes of becoming impoverished in the world and in the country as well as degradation of natural environment. In the paper there were presented actions taken on the international level orientating particular governments, world of business, social organizations and other institiutions towards the realization of such conceptions of socio-economical development, which will regard these essential problems of nowadays world. United Nations Development Programme forms the global network responsible for programming of changes and providing the countries access to knowledge, experience and means which help people to achieve better life. UNDP exists in Poland from 1990. The cooperation agreement concluded between government of Republic of Poland and UNDP expects, that the Programme will support economical and social development of Poland.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 5 (2004), s. 235-242