Rola kształcenia ustawicznego w planowaniu strategicznym miasta (na przykładzie Łomży)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2004-12
Autorzy
Truszkowska, Joanna Agata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Edukacja wytrwała obejmuje wszelkiego rodzaju efekty edukacyjne, które mają na celu rozwój osobowości, zdobywanie wiedzy, umiejętności i zdolności. Ułatwia jednostkom radzą sobie ze stale zmieniającym się rynkiem pracy. Formy kształcenia ustawicznego funkcjonujące w Łomży, w jej szkołach lub poza nimi są one częściowo finansowane przez władze lokalne. Niestety rola kształcenia ustawicznego do końca życia człowieka jako czynnika zmniejszania bezrobocia została jedynie poruszona w Zrównoważonej Strategii Miasta Łomży do roku 2015. Każde działanie, które sprawia, że uatrakcyjnienie oferty usług edukacyjnych wynika z rzeczywistych potrzeb. Są tylko bardzo nieliczne, które zostały poparte badaniami wskazującymi na zawody o małej podaży a także tych, których jest za dużo, jeśli chodzi o wymienianie wszystkich zmian na lokalnym rynku jabów w Łomżań.
Persistent education includes all kinds of educational effects that are aimed at developing personalities, getting knowledge, skills and abilities. It makes easier for individuals to manage themselves with constantly changing job market. The forms of persistent education that function in Łomża, at its schools or without them, are partly financed by local authorities. Unfortunately the role of permanent education to the end of human life as a factor of reducing unemployment has only been touched in The Balanced Strategy of Łomża Town up to The Year 2015. Every action that makes educational service offers more attractive is caused by actual needs. There are only very few ones that have been supported by researches that indicate in short supply professions as well as the ones that are too many with mentioning all changes at local jab market in Łomża.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 5 (2004), s. 331-337