Działalność grup producentów współpracujących z MGRT SA w Rzeszowie

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2004-12
Autorzy
Kryński, Zdzisław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Badania bezpośrednie przeprowadzono w ramach 5 grup producenckich współpracujących z Małopolską Giełdą Rolno-Towarowa SA w Rzeszowie, które charakteryzują się zróżnicowanym poziomem zorganizowania. Sprzedaż ziemniaków i warzyw w ramach współpracy handlowej z MGRT SA jest dla grupy najmniej opłacalna, gdyż ich ceny są znacznie niższe od cen oferowanych przez pozostałych odbiorców, a przede wszystkim od sprzedaży bezpośredniej członków grup na rynku. Rolnicy tworzący grupy producenckie liczyli przede wszystkim na pewność rynku i możliwości sprzedaży hurtowej płodów rolnych myśląc, że duże i ujednolicone przesyłki znajdą odbiorców. Ponadto tworząc grupy liczyli na łatwiejszy dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania. Zapytani rolnicy są rozczarowani współpracą z MGRT. Przyczyny niezadowolenia to: niski poziom cen, zaległe płatności, brak ceny minimalnej, mała ilość odbioru produktów rolnych. Wspólna działalność rolników w grupie jest bardzo zróżnicowana. Na pozytywną ocenę zasługuje współpraca rolników z Dydni.
The direct research has been conducted within 5 producers’ groups cooperating with Małopolska Giełda Rolno-Towarowa SA in Rzeszów, that are characterized by diversified level of organizing. The sale of potatoes and vegetables in the frameworks of trade cooperation with MGRT SA is for the group the least profitable as their prices are significantly lower than the prices offered by the other recipients and, above all, than the direct sale of the groups’ members on the market place. Farmers creating producers’ groups first of all counted on certainty of the market and possibilities of wholesale of farm produce thinking that big and standardized consignments will find the recipients. Moreover, creating the groups they hoped for the easier access to external financial sources. The asked farmers are disappointed with the cooperation with MGRT. Reasons for the dissatisfaction are: low level of prices, overdue payments, lack of minimal price, small quantity of farm produce’s receipt. The common activity of farmers within the group is very diversified. The cooperation of farmers from Dydnia deserves positive assessment.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 5 (2004), s. 265-280