Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 16 (2010)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 39
 • Pozycja
  Формирование системы управления гостиничным предприятием как основа модернизации сектора услуг в Украине
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010) Бортников, Евгений
  Цель исследования состоит в определении наиболее эффективных методов управления деятельностью гостиниц и способах их применения, позволяющих создать конкурентные преимущества и сделать продажу гостиничных услуг стабильной, а деятельность гостиничных предприятий высокодоходной. Основной задачей является разработка системы управления деятельностью гостиничного предприятия таким образом, чтобы его акционеры и работники были заинтересованы в поиске новых, более эффективных способов удовлетворения нужд потребителей, поскольку удовлетворённые клиенты – основа эффективного бизнеса.
 • Pozycja
  Туризм как сигнификативная модальность социокультурных изменений
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010) Будько, Марина
  Туризм в современном мире является международно-значимым социокультурным процессом, пределы влияния которого с каждым днём расширяются. Наряду с мобильными технологиями современности, он свидетельствует о преобразовании практики коммуникации «в движении», маркируя процесс созидания глобальной культуры: изменение уровня мобильности, подвижности практик постмодерна, не вписывающихся в устоявшиеся рамки социальных групп. Туризм, включив в механизм своего функционирования такие характери- стики социокультурной реальности, как мобильность, виртуальность, визуальность, акцентирование потребительских приоритетов, эстетизированность и под., выступает сегодня как сигнификативная модальность социокультурных изменений.
 • Pozycja
  Polityka regionalna a współpraca transgraniczna w kontekście integracji Ukrainy w europejski obszar socjalny
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010) Shcherba, Hałyna
  Artykuł poświęcono studium roli euroregionów, specyfiki współpracy transgranicznej i euroregionalnej w kontekście funkcjonowania obszaru socjalnego w Europie. Zwrócono uwagę na kwestie rozwoju euroregionów jako podstawowego komponentu w procesie państwowego wsparcia rozwoju współpracy transgranicznej.
 • Pozycja
  Konsekwencje przyjęcia pakietu energetyczno-klimatycznego dla przyszłej roli węgla kamiennego w polityce energetycznej Polski
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010) Frączek, Paweł
  Celem opracowania jest omówienie istoty pakietu energetyczno-klimatycznego oraz wskazanie konsekwencji jego przyjęcia dla krajowego sektora energii. Szczególny nacisk położono na przedstawienie wpływu przyjęcia pakietu dla przyszłej roli węgla kamiennego w Polsce. Dodatkowo w artykule przedstawiono główne czynniki, które w dominującym stopniu mogą wpłynąć na zmianę przyszłej polityki rządu dotyczącej odejścia od promowania węgla kamiennego jako podstawowego paliwa dla krajowej energetyki. W końcowym fragmencie dokonano krytycznej oceny części projektu przyszłej polityki energetycznej kraju dotyczącej przyszłej roli węgla kamiennego w krajowym sektorze energii.
 • Pozycja
  Aktywność samorządów gmin górskich w realizacji rozwoju zrównoważonego
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010) Baran, Ewa
  Tworzenie trwałych podstaw rozwoju gospodarczego obszarów górskich warunkują działania służące wzrostowi ich konkurencyjności w układzie regionalnym. W regionach słabszych ekonomicznie, podstawą jest stan infrastruktury technicznej, służącej właściwemu wykorzystaniu ich potencjału gospodarczego, gdzie cenne zasoby środowiska naturalnego wyznaczają kierunki dalszego rozwoju. W opracowaniu zwrócono uwagę na działania samorządów gmin, które wykorzystują lokalne zasoby dla realizacji rozwoju zrównoważonego.