Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w kontekście innowacyjności i modernizacji regionu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2010
Autorzy
Puchalska, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Niestety, w najbliższym okresie pomimo już widocznych w poszczególnych regionach działań modernizacyjnych nie powinno dojść do radykalnej zmiany kierunków napływu kapitału zagranicznego do Polski. Nadal będzie on płynął do regionów zmodernizowanych, innowacyjnych, bogatych, mających odpowiednie sieci komunikacyjne, czyli do takich, w których są lub w najbliższej przyszłości będą budowane autostrady, co zwiększy atrakcyjność poszczególnych regionów. W myśl rozważań teoretycznych nadal BIZ będą lokowane głównie w centrach rozwojowych. W związku z tym lokalizacja przyszłych inwestycji zagranicznych będzie mogła mieć miejsce (zwłaszcza w regionach peryferyjnych), gdy władze lokalne same podejmą działania modernizacyjne. Zgodnie z przedstawionymi w artykule tezami zagraniczne inwestycje bezpośrednie z jednej strony przyciągają zasoby siły roboczej (często wykwalifikowanej), rozwój technologiczny, ale z drugiej strony nie mogą być dokonane bez ciągłych zmian innowacyjnych, modernizacyjnych, które potencjalny inwestor zagraniczny dostrzegłby jako szansę na osiągnięcie korzyści, zysku.
Unfortunately, in the near term, despite the modernization efforts in particular regions,it should not lead to a radical change in direction of foreign capital inflow into Polish. It will continue to inflow into a modernized regions, innovative and rich, with appropriate communication networks, or where will be built highway, which will increase the attractiveness of individual regions. According to theoretical considerations, FDI continues to be invested mainly in the developmental centers. Therefore, the location of future foreign investment can take place (especially in the outermost regions), where the local authorities themselves take action towards modernization. As set forth in article theses, foreign direct investment on the one hand attracts the workforce (often skilled), technological development, but the other can not be made without the constant changes of innovation, modernization, which spotted the potential foreign investor as "an opportunity for financial gain, profit.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 16 (2010), s. 348–359