Ryzyko nieosiągnięcia średniej stopy zwrotu z kapitału w aspekcie zróżnicowanych poziomów ryzyka

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2010
Autorzy
Kurek, Bartosz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Inwestowanie kapitału w jednostki gospodarcze notowane na giełdach papierów wartościowych wymaga podejmowania decyzji między innymi w oparciu o dane pochodzące z systemu dwuwymiarowej rachunkowości podwójnej i sprawozdawczości finansowej. W referacie podjęto próbę analizy relacji mniejszości-większości pomiędzy parami wariancjami stóp przyrostu kapitału w okresach dziesięcioletnich dla spółek tworzących indeksy S&P’s 600, S&P’s 400, S&P’s 500. Poszczególne hipotezy statystyczne weryfikowano przy użyciu testu Fishera-Snedecora na poziomie istotności alfa 0,01. Sprawozdania finansowe spółek z lat 1988–2007 zaczerpnięto z bazy danych COMPUSTAT.
The capital investment process at stock exchanges requires decision making based inter alia on data from two-dimensional double entry accounting and financial reporting. The paper analyzes relations between pairs of average capital increases variances in 10 year periods for companies constituting S&P’s 600, S&P’s 400 and S&P 500’s indices. The Fisher-Snedecor test concerning the inequality of two variances was used to verify statistical hypotheses at the significance level of 0,01. Financial statements from the years 1988–2007 were obtained from COMPUSTAT database.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 16 (2010), s. 271–279