Kapitał ludzki w procesie modernizacji gospodarki

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2010
Autorzy
Dokurno, Zbigniew
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule podjęto próbę charakterystyki procesów modernizacyjnych z perspektywy założeń kultury postmodernistycznej. Wykazano wiodące znaczenie paradygmatu gospodarowania opartego na wiedzy. Przedstawiono kluczowe znaczenie wiedzy oraz kapitału ludzkiego jako strategicznych czynników produkcji. W rezultacie starano się uzasadnić hipotezę, że akumulacja kapitału ludzkiego stanowi podstawowe źródło wzrostu gospodarczego we współczesnych gospodarkach opartych na wiedzy. Dodatkowo sformułowano relacje pomiędzy składowymi kapitału ludzkiego a zmiennymi opisującymi gospodarkę opartą na wiedzy.
The paper presents the characteristic of modernization processes from the point of view of postmodern culture. The main paradigm is knowledge based economy. It has main meaning in the processes of modern changing of economy. It includes both knowledge and human capital as fundamental productive factors. So the human capital accumulation process can be treated as main source of economic growth in the modern, knowledge based economies. Besides the author tries to find the relationships between human capital elements and factors of knowledge based economy.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 16 (2010), s. 259–270