Trójsektorowa struktura zatrudnienia w polskiej gospodarce jako miernik rozwoju (wybrane aspekty)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2010
Autorzy
Zajdel, Mirosław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W opracowaniu skoncentrowano się na wybranych aspektach struktury zatrudnienia (pracujących) w polskiej gospodarce w kontekście rozwoju ekonomicznego. Trójsektorowa struktura zatrudnienia jest jednym z podstawowych wskaźników poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, a także dojrzałości systemu rynkowego. Porównanie trójsektorowej struktury pracujących w Polsce i piętnastu krajach „dawnej” UE wskazuje na określone różnice w tym obszarze. Dlatego też wydaje się niezbędne poznanie przeobrażeń tej struktury zatrudnienia (zwłaszcza w latach 90. XX w. i na początku obecnej dekady).
This paper deals with selected aspects of three sector structure of employment (working) in Polish economy in context of economic development. The three sector structure of employment is one of basic coefficients of level of socio-economic development, and also the maturity of market system. The comparison between three sector of structure working in Poland and 15 countries of „former” UE indicates differences in this area. Therefore knowledge about changes in the employment structure in Poland seems to be essential (especially concerning last two decades).
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 16 (2010), s. 336–347