Dywergencja rozwoju regionalnego Polski jako uwarunkowanie technologicznej modernizacji gospodarki

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2010
Autorzy
Bolonek, Ryszarda
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Rozwój regionalny w Polsce charakteryzuje się rozbieżnością dochodów, wartości produkcji sprzedanej, nakładów na środki trwałe. Dochody województw są silnie uwarunkowane wartością sprzedanej produkcji i rozwojem przemysłu. Z tego powodu technologiczna modernizacja produkcji jest konieczna ze względu na jej niski poziom zaawansowania technologicznego. Zatem konwergencja jest możliwa, wszakże pod warunkiem połączenia specjalizacji produkcji w województwie ze specjalizacją badawczo-rozwojową. Z tego powodu reforma instytucjonalna winna łączyć instytucje nowo organizowanego Narodowego Systemu Innowacyjnego w sposób sprzyjający współpracy przedsiębiorstw i jednostek naukowych.
Regional development in Poland is characterized by the divergence of incomes, value of production sold and capital investment. The voivodships income is strongly determined by the production sold and the industry development. Therefore, there is need to technological modernization of the industry, because of its low tech level. The convergence is possible in the case of supporting technological advancement by the R&D specialization in regions. There is also need to support changes by the newly organized institutions of the National Innovation System to motivate to changes.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 16 (2010), s. 360–374