Problem niepełnosprawności w krajach UE. Analiza porównawcza

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2010
Autorzy
Ulman, Paweł
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Niepełnosprawność jest problemem społecznym. Świadczy o tym chociażby to, że w Polsce ok. 10% osób uznaje się za niepełnosprawne prawnie (mające orzeczenie o niepełnosprawności), natomiast ok. 25% polskich gospodarstw domowych styka się bezpośrednio z problemem niepełnej sprawności przynajmniej jednego ze swoich członków. Celem pracy jest porównanie państw Unii Europejskiej ze względu na problem niepełnosprawności. Analiza statystyczna wskazała na zróżnicowanie badanych państw w omawianym zakresie. Należy jednak mieć na uwadze trudności związane z niepełną porównywalnością danych statystycznych między państwami. Wynikają one przede wszystkim z braku jednolitej definicji niepełnosprawności w Unii Europejskiej oraz z różnorodności kulturowej państw członkowskich, co powoduje różne rozumienie tego samego pytania identyfikującego niepełnosprawną osobę. W kontekście tej analizy zasadne wydaje się podjęcie prac przez UE nad definicją niepełnosprawności oraz nad spójnym systemem statystyki w tym zakresie.
The disability is the social problem. In Poland about 10% persons are acknowledged as legally disabled person and 25% Polish households encounter directly with the problem of disability in the case of one of the member household at least. The aim of the paper is the comparative analysis of disability problem in EU countries. The statistical analysis showed a quite big diversity of EU countries in the considered topic. However, we have to have troubles with statistical data comparability across countries in mind. It is result of – first of all – lack of the uniform definition of disability in European Union and cultural diversity of member countries what is expressed in different understanding the same question to identification of disabled person. It needs some thought to create a uniform definition of disability and a consistent statistical system in this range.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 16 (2010), s. 314–323