Rola państwa w subsydiowaniu ochrony środowiska

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2010
Autorzy
Kożuch, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Państwo, realizując swoje zadania, coraz częściej bezpośrednio lub pośrednio ingeruje w rynek dóbr i usług środowiskowych. Powstaje jednak wątpliwość, czy pomoc państwa skierowana na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, nie pozostaje w sprzeczności z zasadą „zanieczyszczający płaci”, a także z założeniami gospodarki rynkowej. Subsydia, występując w różnej postaci, wywierają wpływ zarówno na gospodarkę kraju, jak i sytuację finansową beneficjentów pomocy, a także na środowisko przyrodnicze. Wpływ ten nie zawsze bywa pozytywny.
Completing its tasks, the state more often interferes – directly and indirectly – in the market of environmental products and services. However, a doubt appears whether the aid of the state as far as environmental protection intervention is not in contradiction with the Polluter Pays Principle and with market rules. There exist many different subsidies and they impact not only the country economy or the financial position of beneficiaries but also the environment. This impact is not always positive.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 16 (2010), s. 412–422