Kultura organizacyjna uczelni jako wyzwanie dla polityki spójności w procesie modernizacji społeczeństwa

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2010
Autorzy
Kowalewski, Tadeusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Autor artykułu stara się ukazać znaczenie kultury organizacyjnej uczelni w procesie modernizacji społeczeństwa. Istotnym elementem modernizacji społeczeństwa jest polityka spójności. Wybrane założenia tej polityki są analizowane w całym artykule. W celu właściwego zrozumienia procesu modernizacji autor analizuje przyczyny tego procesu. Wychodzi z założenia, że kryzys społeczeństwa industrialnego przyczynił się do modernizacji społeczeństwa. Z kryzysem społeczeństwa industrialnego wiąże się kryzys społeczeństwa pracy, który określa kierunki przebiegu procesu modernizacji. Autor ukazuje szeroki kontekst uwarunkowań tych zjawisk. W artykule zostały zarysowane różne podejścia do nowoczesnego społeczeństwa, aby na ich tle ukazać potrzebę spójności społecznej. Autor podejmuje się zbudowania paradygmatu kultury organizacyjnej uczelni. Ten paradygmat służyć może głębszej analizie w tej mierze i może stać się przyczynkiem do badań empirycznych w przyszłości.
Author of this article is trying to show the meaning of culture organizational academy in the society modernization process. The significant element of society modernization is cohesion policy. Some selected propositions of this policy are analyzed in the whole article. Author analyzes the reasons of this process in order to right meaning of modernization process and goes out from propositions that industrial society crisis has caused into society modernization. With industrial society crisis is attached a work society crisis, that has defined the ways of modernization process. Author shows wide causations context of that appearances. In this article are shown some various approaches of the modern society so that on their background is shown the need of society cohesion. Author essays to build up a paradigm of culture organizational academy. This paradigm can be used for deeper analyze in this matter and can be occurred as a contribution for the empirical studies in the future.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 16 (2010), s. 291–302