Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 25 (2012)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 26
 • Pozycja
  Emeryci i renciści wojskowi na rynku pracy Wielkopolski w latach 2008–2010
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012) Sikora, Tomasz
  Z punktu widzenia gospodarki kraju zatrudnianie ludzi starszych w obecnych czasach jest zarówno określoną potrzebą społeczną, jak i ekonomiczną koniecznością. Niska bowiem aktywność zawodowa osób w wieku emerytalnym i starzenie się polskiego społeczeństwa może doprowadzić do swoistego „załamania” się systemu emerytalnego i finansów publicznych. Emeryci (nie tylko mundurowi), skoro już nabyli prawo do wcześniejszej emerytury i jeżeli tylko mają zdrowie i chęci, winni zatem pracować. Tylko w ten sposób mogą powiększyć swoje dochody do poziomu, który zapewni im w miarę godziwe życie, ale także odprowadzany od ich przychodów podatek wzbogaci bezpośrednio budżet państwa, zaś ich aktywność zawodowa będzie wspierać rozwój naszej gospodarki. Emeryci wiedzą jak współpracować z innymi i jak nawiązywać kontakty. Są dyspozycyjni i lojalni wobec pracodawcy. Wielu z nich jest dobrze przygotowanych do stojących przed nimi nowych wyzwań. Pośród „dorabiających do emerytury” na terenie Wielkopolski znajduje się liczna grupa „byłych wojskowych”, która nie chce bezczynnie spędzać czasu wolnego w domu Biorąc zaś pod uwagę to, iż posiadają oni (nierzadko) na utrzymaniu niepracujące żony i wychowują dzieci, wypłacane przez organ emerytalny świadczenia nie zawsze wystarczają na opłacenie rosnących kosztów utrzymania i godziwe życie. Nie jest też tajemnicą, że osoby te zaciągają często coraz większe długi (wielu z nich z oczywistych względów nie jest w stanie opłacać czynszu za mieszkanie, kupować leków). To oni właśnie nie tylko powinni, ale wręcz muszą pracować, aby zapewnić rodzinie skromne warunki życia. Niniejsza praca przybliża tematykę zatrudniania „byłych wojskowych” na rynku pracy Wielkopolski w latach 2008–2010.
 • Pozycja
  Postrzeganie przedsiębiorczości w czasach kryzysu – wyniki badania ankietowego mieszkańców wsi i miast województw kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012) Kola-Bezka, Maria
  Przedmiotem opracowania jest prezentacja wyników badania ankietowego mieszkańców województw kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Celem badania było rozpoznanie klimatu przedsiębiorczości na wsi i w miastach liczących powyżej 100 tys. mieszkańców w tych regionach. Wyniki badania wskazują, że mieszkańcy obu województw postrzegają przedsiębiorczość jako ważny czynnik społeczno-gospodarczego rozwoju regionu. Dostrzegają bariery przedsiębiorczości, ale jednocześnie wskazują na istnienie sprzyjających warunków do jej rozwoju. Do najbardziej pożądanych działań wspierających przedsiębiorczość w obu regionach zaliczono ulgi inwestycyjne dla przedsiębiorstw realizujących działania rozwojowe, rozwój na terenie regionu instytucji otoczenia biznesu, tworzenie specjalnych stref ekonomicznych oraz organizowanie powiązań między sferą nauki i sferą praktyki gospodarczej.
 • Pozycja
  Rola społeczno-ekonomiczna spółdzielczości w czasach kryzysu
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012) Kawa, Marta
  W pracy przedstawiono rolę i znaczenie społeczno-ekonomiczne spółdzielczości w czasach kryzysu. Wartości i zasady, jakimi kierują się w swojej działalności spółdzielnie stanowią odpowiedź na kryzys oraz szansę na aktywność społeczną i zawodową, na poprawę warunków materialnych dla wielu ludzi, szczególnie potrzebujących pomocy i wsparcia, oraz przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju. Spółdzielnie jako podmioty gospodarki społecznej pełnią ważne funkcje społeczno-gospodarcze. Utrzymują one znaczną liczbę miejsc pracy etatowej – przeciętnie ponad dwukrotnie więcej niż porównywalne podmioty z innych sektorów gospodarki do wytwarzania analogicznej wartości dóbr lub usług. Sektor spółdzielczy w znacznie większym stopniu niż inne sektory gospodarki narodowej zatrudnia też osoby mające obniżone szanse na rynku pracy.
 • Pozycja
  В поисках методологических универсалий гостеприимства: социально-правовой аспект
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012) Будько, Марина
  Celem badań zaprezentowanych w artykule jest znalezienie sensu tworzenia i przekształcania instytucji obsługi turystycznej. Zjednoczona Europa wymaga pilnego rozwiązania konfliktów na osi globalizacja – lokalizacja. Obyczaje, tradycje i literackie wzory dotyczące gościnności muszą być obecnie ujmowane w kontekście interdyscyplinarnym z punktu widzenia antropologii, filozofii, semiotyki, socjologii, etnografii, historii, literaturoznawstwa, a także ekonomii, politologii, polityki i prawa. Praktyka gościnności, tj. przyjmowania obcych ludzi na danym obszarze staje się w XXI wieku jedną z decydujących kategorii pokojowej cywilizacji.
 • Pozycja
  Уровень адаптационного потенциала личности как составляющая процесса социальной реадаптации в период кризиса
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012) Завацкая, Нaтaлья Eвгeниeвнa
  W artykule przedstawiono nowe podejście koncepcyjne do społeczno-psychologicznej analizy natury i problemów adaptacji społecznej jednostki w czasach kryzysu. Okazało się, że społeczno-psychologiczny aspekt integracji społecznej jednostki w czasach kryzysu służy jej zdolności adaptacyjnej. Nowe podejście do pojęcia „zdolności adaptacyjnej” można przedstawić jako zintegrowaną edukację. Łączy ona zarówno intrapersonalne komponenty (społecznopsychologiczne i indywidualne – typologiczne cechy i jakości), które są na bieżąco aktualizowane do tworzenia i wdrażania nowych programów w zachowaniu zmienionych warunków życia, jak i elementy interpersonalne (społeczne funkcje pomocy i integracji społecznej).