Analiza porównawcza rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa podkarpackiego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Stec, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przeprowadzono syntetyczną analizę rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa podkarpackiego w 2005 i 2009 roku. W badaniach zastosowano 17 cech diagnostycznych reprezentujących różne aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego, tj. potencjał demograficzny i rynek pracy, potencjał gospodarczy oraz potencjał społeczno-techniczny. Metodą wykorzystaną w badaniach była metoda wzorca rozwoju Z. Hellwiga w ujęciu dynamicznym. Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają zauważyć, że w 2009 roku w stosunku do 2005 roku nastąpił wzrost ogólnego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w większości powiatów województwa podkarpackiego. Jest on jednak zróżnicowany w poszczególnych jego aspektach.
The article presents synthetic analysis of the socio-economic development of powiats in the Podkarpackie voivodeship in 2005 and 2009. Seventeen diagnostic features representing different aspects of socio-economic development were used in the research, e.g. demographic potential, labor market, economic and socio-technical potential. The method applied for analysis was Z. Hellwig method of dynamics development model. The research results allow to note that the overall level of socio-economic development increased in most powiats of Podkarpackie voivodeship. However, the development is varied in individual aspects.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 25 (2012), s. 180–190