Partnerstwo organizacji pozarządowych i samorządów słabo rozwiniętych gmin z niespójnych gospodarczo podregionów

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Kobus, Przemysław
Zrobek, Janusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Problem niespójności rozwojowych w pierwszej kolejności dotyka terenów słabo rozwiniętych, zwłaszcza tych położonych w sąsiedztwie obszarów o dużo silniejszej gospodarce. W warunkach ograniczonego potencjału rozwojowego, przezwyciężenie problemów wymaga współpracy wszystkich podmiotów funkcjonujących na tych terenach, a szczególnie partnerstwa pomiędzy samorządem lokalnym a organizacjami pozarządowymi. Przeprowadzone badania ukazały jednak, że zakres współpracy w tym obszarze jest wyraźnie zawężony w stosunku do istniejących możliwości. Podejmowane inicjatywy nie są w stanie w sposób zadowalający wpłynąć na zmniejszenie niespójności. Samorządy cechuje ostrożność w podejmowaniu głębszej współpracy, wspieraniu inicjatyw innowacyjnych i progospodarczych.
In the first instance, the problem of developmental incoherences affects poorly developed areas, especially situated in the neighbourhood of areas with more powerful economy. Under conditions of limited growing potential, overcoming problems requires the cooperation of all subjects acting in those areas, especially the partnership of local government and nongovernmental organizations. Researches shows that the range of cooperation in those areas is clearly narrow to the existing possibilities. The initiative taken are not able to influence reducing the level of incoherence in the satisfying way. The characteristic of local government is caution in taking deeper cooperation, supporting innovative and pro-economic initiative.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 25 (2012), s. 214–230