Wykluczenie cyfrowe – przyczyny, zagrożenia i bariery jego pokonania. Studium przypadku

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Jastrzębska, Agnieszka
Jastrzębska, Władysława
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule poruszono zagadnienie wykluczenia cyfrowego wśród gospodarstw domowych, w zależności od miejsca, płci oraz wieku. Zaprezentowane zostały również wyniki badań wykluczenia cyfrowego wśród przedsiębiorstw produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem Podkarpacia. Podział cyfrowy przyczynia się do tworzenia i pogłębiania przepaści między krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się. Niejednakowe szanse w dostępie do infrastruktury, a przede wszystkim do Internetu powodują, że osoby wykluczone z cyfrowego świata pozbawione są szans funkcjonowania oraz rozwoju w warunkach elektronicznej gospodarki. Analiza danych pokazała, iż problem ten dotyczy przede wszystkim krajów ubogich, gdzie obecne warunki technologiczne oraz wysoka cena usług ICT dodatkowo hamują rozwój gospodarczy. Wykluczenie cyfrowe w krajach bogatych występuje w społecznościach szczególnie narażonych na dyskryminację. Badania wskazują, że w każdym kraju europejskim kobiety w stopniu niższym od mężczyzn posiadają dostęp do technologii telekomunikacyjnych. Prawdopodobieństwo wykluczenia cyfrowego wzrasta wraz z wiekiem. Problem ten nie dotyczy wyłącznie gospodarstw domowych. W równym stopniu odnosi się on do funkcjonowania przedsiębiorstw. U podstaw ich wykluczenia cyfrowego leżą czynniki zarówno ekonomiczne, jak i społeczne. Jednym z warunków wyrównania szans funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym jest pokonanie barier technologicznych dzielących kraje bogate od ubogich. W artykule zwrócono również uwagę na problem wykluczenia cyfrowego wśród podmiotów gospodarczych. Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw produkcyjnych z Podkarpacia. Analiza poziomu i jakości wykorzystania ICT w badanej zbiorowości pokazała, że wielkość przedsiębiorstwa jest negatywnie skorelowana z poziomem wykluczenia cyfrowego. Wysunięto wniosek, że wśród podkarpackich przedsiębiorstw produkcyjnych wykluczenie cyfrowe objawia się niewystarczającym wykorzystaniem możliwości, jakie stwarza Internet.
The article presents digital divide, a social and economic problem of discrepancy in the access to telecommunication and computer technologies. Non available or bad quality infrastructure, especially in poor countries, slows down the development. Digitalization progressing in most of economic activities requires suitable technical infrastructure. Hence, in the era of globalisation and information society digital divide deprives developing countries of equal chances to build their economic potential. This form of inequalities occurs also in developed countries. Research proves, that in all European countries women are more often than men unable to access to ICT. Digital divide in developed world is also connected with age limitations. The older generation is least able to gain access to modern technologies. Second part of the article presents various aspects of digital divide among enterprises. Presented is empirical research performed among 105 production enterprises from the Podkarpacie Voivodeship. Proved is negative correlation between the size of the enterprise and digital divide. Nevertheless, the most alarming aspect of digital divide among researched sample is not the lack of access to the infrastructure but the inability to exploit all opportunities that are offered by the ICT.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 25 (2012), s. 91–104