Charakterystyka barier rozwoju działalności innowacyjnej w ujęciu kapitału intelektualnego – wyniki badań

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Pudło, Patrycja
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Opracowanie porusza zagadnienia innowacji w ujęciu kapitału intelektualnego. Na podstawie badań własnych, odnoszących się do przedsiębiorstw słowackich, autorka analizuje poszczególne bariery rozwoju działalności innowacyjnej. W dalszej części artykułu na podstawie dokonanej analizy dokonuje aplikacji diagramu Ishikawy na przyczyny nierealizowania innowacji przez pryzmat poszczególnych elementów kapitału intelektualnego.
Article contains main place of innovation in human capital. On the basis of own research which were conducted in Slovakia, author is analyzing individual barriers of innovation activity. After analyze author applicants Ishikava chart on reasons no realizing of innovations in contexts of individual elements of intellectual capital.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 25 (2012), s. 81–90