Emeryci i renciści wojskowi na rynku pracy Wielkopolski w latach 2008–2010

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Sikora, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Z punktu widzenia gospodarki kraju zatrudnianie ludzi starszych w obecnych czasach jest zarówno określoną potrzebą społeczną, jak i ekonomiczną koniecznością. Niska bowiem aktywność zawodowa osób w wieku emerytalnym i starzenie się polskiego społeczeństwa może doprowadzić do swoistego „załamania” się systemu emerytalnego i finansów publicznych. Emeryci (nie tylko mundurowi), skoro już nabyli prawo do wcześniejszej emerytury i jeżeli tylko mają zdrowie i chęci, winni zatem pracować. Tylko w ten sposób mogą powiększyć swoje dochody do poziomu, który zapewni im w miarę godziwe życie, ale także odprowadzany od ich przychodów podatek wzbogaci bezpośrednio budżet państwa, zaś ich aktywność zawodowa będzie wspierać rozwój naszej gospodarki. Emeryci wiedzą jak współpracować z innymi i jak nawiązywać kontakty. Są dyspozycyjni i lojalni wobec pracodawcy. Wielu z nich jest dobrze przygotowanych do stojących przed nimi nowych wyzwań. Pośród „dorabiających do emerytury” na terenie Wielkopolski znajduje się liczna grupa „byłych wojskowych”, która nie chce bezczynnie spędzać czasu wolnego w domu Biorąc zaś pod uwagę to, iż posiadają oni (nierzadko) na utrzymaniu niepracujące żony i wychowują dzieci, wypłacane przez organ emerytalny świadczenia nie zawsze wystarczają na opłacenie rosnących kosztów utrzymania i godziwe życie. Nie jest też tajemnicą, że osoby te zaciągają często coraz większe długi (wielu z nich z oczywistych względów nie jest w stanie opłacać czynszu za mieszkanie, kupować leków). To oni właśnie nie tylko powinni, ale wręcz muszą pracować, aby zapewnić rodzinie skromne warunki życia. Niniejsza praca przybliża tematykę zatrudniania „byłych wojskowych” na rynku pracy Wielkopolski w latach 2008–2010.
As far as country's economy is concerned employing the elderly citizens is both a specific social need and the economic necessity. Low professional activity of those who are at retiring age together with the aging of Polish society may lead to the breakdown of country's pension system and public finances. That is why civil and military pensioners who have gained the right to an earlier pension and who are willing and healthy enough should take up professional activity. This is the way to enlarge their income which will assure them better material status. At the same time taxation of the income will enrich our country’s budget. In addition, pensioners' professional activity will support development of Polish economy. Owing to their experience, people who have acquired pension entitlements are often well prepared to face new challenges. They know how to cooperate with others and how to establish effective business relationships. They are also loyal to their employers and can work flexible hours. In Wielkopolska, among those pensioners who earn on the side, there is a numerous group of military pensioners. They do not want to spend their time at home idly. In addition, they often have unemployed wives and children to provide for and their retirement pension is not sufficient to pay the rent or to buy medicines. What is worse, growing debts of the families are the effect of this situation. The above essay familiarises the reader with the problematic issue of employing military pensioners on labour market in 2008–2010.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 25 (2012), s. 296–306