Уровень адаптационного потенциала личности как составляющая процесса социальной реадаптации в период кризиса

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Завацкая, Нaтaлья Eвгeниeвнa
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono nowe podejście koncepcyjne do społeczno-psychologicznej analizy natury i problemów adaptacji społecznej jednostki w czasach kryzysu. Okazało się, że społeczno-psychologiczny aspekt integracji społecznej jednostki w czasach kryzysu służy jej zdolności adaptacyjnej. Nowe podejście do pojęcia „zdolności adaptacyjnej” można przedstawić jako zintegrowaną edukację. Łączy ona zarówno intrapersonalne komponenty (społecznopsychologiczne i indywidualne – typologiczne cechy i jakości), które są na bieżąco aktualizowane do tworzenia i wdrażania nowych programów w zachowaniu zmienionych warunków życia, jak i elementy interpersonalne (społeczne funkcje pomocy i integracji społecznej).
This paper presents a new conceptual approach to socio-psychological analysis of the nature and problems of social integration of the individual in times of crisis. It is shown that the leading social-psychological component of the social integration of the individual in times of crisis serves its adaptive capacity. Rethinking the concept of "adaptive capacity" allowed to present it as an integral education, combining intrapersonal components (socio-psychological and individualtypological features and quality), which are actualized person to create and implement new programs in the behavior of the changed conditions of life, and interpersonal components (social features support and social integration).
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 25 (2012), s. 251–260