Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 22 (2011)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 26
 • Pozycja
  Zastosowanie agentów konwersacyjnych w nauczaniu
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011) Janas, Agnieszka
  The aim of this paper is to present the application of the conversational agents (chat bots) in teaching processes. Moreover, the paper describes the potential benefits of such a use. The article presents some global conversational programs that are used in educating and employee training.
 • Pozycja
  Zasady zarządzania jakością a wdrażanie systemu ISO 14001 w warunkach gospodarki opartej na wiedzy
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011) Fura, Barbara; Król, Mieczysław Jan
  Artykuł prezentuje rolę zastosowania standaryzowanych systemów: zarządzania jakością i systemu zarządzania środowiskowego w procesie kreowania wiedzy. W artykule wskazano na rolę tych systemów zarządzania w tworzeniu skodyfikowanej wiedzy w przedsiębiorstwach. Artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw województwa podkarpackiego, które wdrożyły system zarządzania środowiskowego ISO 14001. Zaprezentowano je pod kątem zastosowania ośmiu zasad zarządzania jakością podczas wdrażania systemu ISO 14001. Wykazano, że dla badanych przedsiębiorstw najważniejszymi zasadami okazały się: ciągłe doskonalenia, systemowe podejście do zarządzania oraz zaangażowanie pracowników. Wykorzystując analizę korelacji tau-Kendalla zbadano istnienie zależności pomiędzy cechami przedsiębiorstw a ich opiniami na temat przydatności poszczególnych zasad zarządzania jakością. Co więcej, dla zmierzenia zgodności opinii przedsiębiorstw na temat roli zasad zarządzania zastosowano współczynnik konkordancji.
 • Pozycja
  Wspomaganie decyzji w doborze rozwiązań systemowych w kształceniu na odległość
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011) Ziemba, Paweł; Piwowarski, Mateusz
  W artykule została przedstawiona funkcjonalność wybranych, najbardziej popularnych systemów zarządzania nauczaniem (LMS) oraz zaprezentowana procedura oceny tych rozwiązań. Procedura ta obejmuje ocenę systemów przez trzech niezależnych ekspertów, którzy ją przeprowadzają w oparciu o własne preferencje (zdefiniowane kryteria oceny i ich wagi). Preferencje każdego z decydentów zostały następnie połączone w procesie oceny grupowej za pomocą metody Promethee GDSS. Zastosowanie analizy GAIA i analizy wrażliwości pozwoliło dodatkowo na zidentyfikowanie sytuacji związanych z mało precyzyjną oceną wariantów przez decydentów. W efekcie przeprowadzonej procedury (oceny grupowej) uzyskano ranking rozpatrywanych platform e-learningowych, na szczycie którego znalazł się system Moodle.
 • Pozycja
  Wirtualne wspólnoty pamięci. Przeszłość i pamięć zbiorowa w przestrzeni Internetu
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011) Malicki, Krzysztof
  Koncepcja pamięci zbiorowej posiada długą historię i zajmuje ważne miejsce w naukach społecznych. Obejmuje ona wyobrażenia o przeszłości, zapamiętanych postaciach i wydarzeniach oraz różnych formach ich upamiętniania na terytorium określonych grup społecznych. Pamięć zbiorowa obejmuje także mity i potoczne wyobrażenia o przeszłości. Artykuł zawiera obserwacje dotyczące powstawania wspólnot pamięci zbiorowej w przestrzeni Internetu oraz rosnącego zainteresowania przeszłością i historią.
 • Pozycja
  Wirtualne środowisko i jego potencjał
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011) Mazurek, Grzegorz
  Wirtualne środowisko to wielowymiarowa przestrzeń informacyjno-technologiczna, która oddziałując na wszystkie sfery i podmioty życia społeczno-gospodarczego dokonuje wieloaspektowej i wielopłaszczyznowej zmiany zarówno w warunkach ich funkcjonowania jak i w organizacji i sposobach działania tych podmiotów. Transformację tą określamy mianem wirtualizacji i może ona oznaczać m.in. ucyfrowienie działań i przedmiotów, przenoszenie ich do przestrzeni wirtualnej, aprecjację zasobów informacyjnych czy indukowanie działania w sieciach. Wirtualizacja wydaje się mieć bardzo istotne znaczenie dla marketingu, transformując zarówno sposoby prowadzenia tej działalności, zakres możliwego do zastosowania instrumentarium marketingu mix, jak i perspektywę działania wyrażaną np. angażowaniem klientów w procesy kreowania wartości.