Platforma audytu innowacji jako przykład informatycznego narzędzia wspomagającego budowanie potencjału innowacyjnego regionu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Norek, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W procesie budowania potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw kluczową rolę odgrywają dedykowane systemy informacyjne. Narzędzia informatyczne pozwalają na sprawne gromadzenie danych związanych z oceną procesów innowacyjnych oraz udostępniają zaawansowane narzędzia umożliwiające szczegółową i dogłębną analizę poszczególnych aspektów etapów procesu innowacyjnego. Taka sytuacja zmusza do poszukiwań nowych rozwiązań z zakresu zarządzania wiedzą w dziedzinie badań i oceny potencjału innowacyjnego firm. Dedykowane systemy informatyczne, które ułatwiają gromadzenie i analiza danych opisujących potencjał innowacyjny firm mogą być częściowym rozwiązanie powyższych problemów. Platforma audytu innowacyjności jest narzędziem badawczym stworzonym przez pracowników Katedry Efektywności Innowacji Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja platformy audytu innowacyjności i uzyskanych za jej pośrednictwem wyników badań innowacyjności przedsiębiorstw regionu zachodniopomorskiego. Szczególną uwagę zwrócono na nowatorskie elementy platformy audytu innowacyjności wspomagające analizę i ocenę potencjału innowacyjnego.
In the process of building the innovative capacity of enterprises play a key role dedicated to information systems. Tools allow for efficient collection of data relating to the evaluation of innovative processes and advanced tools to provide detailed and thorough analysis of various aspects of the stages of the innovation process. This situation forces to search for new solutions of knowledge management in the field of research and evaluation of the innovative potential of companies. Dedicated IT systems which facilitate gathering and analyzing of data describing the innovative potential of companies may be a partial solution to the aforementioned problems. Innovation Audit Platform is a research tool created by the staff of the Department of Management and Economics of Services University of Szczecin. The aim of this paper is to present a platform sidelines as a research tool enabling the analysis and evaluation of innovative companies in the Western Pomerania region. The text will be presented the results of a study carried out by means of the described platform. Particular attention was paid to the innovative aspects of the audit for the building and assessing the capacity of firms.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 22 (2011), s. 141–151