Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Makowiec, Marek
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Współcześnie komputery potrafią już nie tylko gromadzić czy przechowywać potrzebną wiedzę, lecz porządkować, przetwarzać bądź też agregować dane. W bardziej złożonych przypadkach komputery potrafią wykroczyć poza krąg działań rutynowych i działać podobnie do człowieka wykorzystującego swoją inteligencję, powodując tym samym rozwiązywanie pojawiających się problemów w sposób twórczy i zależny od zmiennej sytuacji. Bez wątpienia zastosowanie metod informatycznych w organizacjach jest procesem trudnym i złożonym, obarczonym zarówno szeregiem trudności, warunków, jak i nieprawidłowości i błędów, lecz jest jednocześnie istotnym elementem z punktu widzenia długookresowego sukcesu przedsiębiorstwa. W niniejszym opracowaniu autor opisuje szereg narzędzi i metod, dzięki którym możliwe jest usprawnienie przepływu wiedzy, którą pozyskuje się najczęściej poza organizacją i następnie dzięki ich zastosowaniu rozpowszechnia wewnątrz, wśród pracowników. Należy tu nadmienić, że dzięki tym instrumentom zazwyczaj wpływa się na udrożnienie kanałów przepływu informacji i wiedzy, lecz bez zaangażowania pracowników nie jest możliwe przyswojenie pozyskanej przez nich wiedzy. Pojawia się więc konieczność odpowiedniego motywowania pracowników do działań mających na celu przyswojenie zdobytej wiedzy i następnie jej spożytkowanie dla dobra organizacji oraz stworzenie warunków sprzyjających dzieleniu się pozyskaną wiedzą.
Nowadays, computers can not only collect or store the necessary knowledge but also organize, process or aggregate data. In more complex cases, computers are able to go beyond the circle of routine activities and act like a man using his intelligence, thereby solving emerging problems in a creative and dependent variable situation. Without a doubt, using the IT methods of information in organizations is a difficult and complex process concerning wide range of difficulties, conditions, as well as irregularities and errors, but it is also an important element in terms of long-term business success. In this paper the author describes a number of tools and methods by which it is possible to improve the flow of knowledge which is obtained mostly outside the organization and then their use will circulate internally among employees. It should be noted that these instruments usually affects the channel by unblocking the flow of information and knowledge but without the involvement of employees is not possible to assimilate the knowledge gained by them. There is therefore the need to motivate employees to act in order to acquire knowledge and then build upon it for the good of the organization and to create conditions conducive to the sharing of knowledge.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 22 (2011), s. 230–245