Zasady zarządzania jakością a wdrażanie systemu ISO 14001 w warunkach gospodarki opartej na wiedzy

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Fura, Barbara
Król, Mieczysław Jan
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł prezentuje rolę zastosowania standaryzowanych systemów: zarządzania jakością i systemu zarządzania środowiskowego w procesie kreowania wiedzy. W artykule wskazano na rolę tych systemów zarządzania w tworzeniu skodyfikowanej wiedzy w przedsiębiorstwach. Artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw województwa podkarpackiego, które wdrożyły system zarządzania środowiskowego ISO 14001. Zaprezentowano je pod kątem zastosowania ośmiu zasad zarządzania jakością podczas wdrażania systemu ISO 14001. Wykazano, że dla badanych przedsiębiorstw najważniejszymi zasadami okazały się: ciągłe doskonalenia, systemowe podejście do zarządzania oraz zaangażowanie pracowników. Wykorzystując analizę korelacji tau-Kendalla zbadano istnienie zależności pomiędzy cechami przedsiębiorstw a ich opiniami na temat przydatności poszczególnych zasad zarządzania jakością. Co więcej, dla zmierzenia zgodności opinii przedsiębiorstw na temat roli zasad zarządzania zastosowano współczynnik konkordancji.
The article presents the role of standardized: quality and environmental management systems in the process of knowledge creation. In the paper it was indicated that both systems helps to create codified knowledge in enterprises. The paper presents the research result conducted in the enterprises of the Podkarpacie province which implemented ISO 14001 system. The research was presented in the context of eight quality management principles application while introducing ISO 14001 system. It was shown that the most important for the examined enterprises were the following principles: continual improvement, system approach and the employees’ involvement. Using tau-Kendall’s coefficient of correlation the dependency between enterprises’ features and their opinions about the role of quality principles was examined. In order to check the commitment among enterprises about the meaning of the quality management principles the coefficient of concordance was applied.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 22 (2011), s. 273–280