Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 28 (2012)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 39
 • Pozycja
  Supply Chain Management and Sustainable Development in Regional Context
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012) Surmacz, Tomasz
  The fundamental problem concerning development of supply chain strategies is not taking into consideration social and environmental dimensions. Companies and entire supply chains focus on financial issues. External pressures make an issue of Sustainable Supply Chain Management more and more important. Companies start to integrate their efforts to include sustainability in their supply chain strategies. The problem is lack of universal rules and widely accepted metrics of performance. The issue is also very important from a regional point of view because developing regional supply chains can be a threat for the environment and local societies.
 • Pozycja
  Współdziałanie przedsiębiorstw jako element rozwoju regionu
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012) Szara, Katarzyna
  Celem opracowania była próba identyfikacji zakresu współpracy przedsiębiorstw w aspekcie rozwoju regionu. Województwo podkarpackie należy do regionów, które rozwijają się poprzez realizację swoich funkcji. Przedsiębiorstwa najczęściej współpracują w aspekcie rozwoju gospodarczego z jednostkami administracji samorządowej, reprezentantami własnej lub innej branży. Przedsiębiorstwa realizują prace na rzecz zachowania tożsamości lokalnej, dziedzictwa kulturowego, ochrony środowiska. We współpracy ważne jest zaufanie, dialog pomiędzy przedstawicielami podmiotów realizującymi współpracę, uczciwość i elastyczność.
 • Pozycja
  Prowzrostowa rola struktur klastrowych – szanse dla regionu Podkarpacia
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012) Nawrot, Magdalena; Ostrowska, Marta
  Artykuł ma na celu ukazanie roli struktur klastrowych jako czynnika wspierającego rozwój regionalny. Powiązania między przedsiębiorstwami i instytucjami, będące charakterystyczną cechą klastrów, sprzyjają innowacyjności, transferowi technologii i pozwalają na endogeniczną stymulację wzrostu regionalnego. Podkarpacie stanowi interesujący przypadek regionu, w którym powstają struktury klastrowe w przemyśle lotniczym, mogące pozwolić na poprawę kondycji regionu i jego konwergencję gospodarczą z najbardziej rozwiniętymi województwami Polski, takimi jak Mazowsze czy Wielkopolska. Procesowi temu sprzyjają zarówno istniejące w regionie tradycje przemysłu lotniczego (od lat 30. XX w.), koncentracja przedsiębiorstw zajmujących się tą gałęzią przemysłu oraz przedstawicieli łańcucha dostaw, jak i obecność ośrodków akademickich, inwestorów strategicznych, a także zainteresowanie i wsparcie ze strony instytucji (w regionalnej strategii innowacji dla województwa podkarpackiego na lata 2005–2013 uwzględniono konieczność tworzenia klastrów; w regionie funkcjonują Specjalne Strefy Ekonomiczne). W artykule przedstawione zostały wyzwania stojące przed Podkarpaciem w związku z tworzeniem struktur klastrowych, z uwzględnieniem roli instytucji, zaplecza infrastrukturalnego, kapitału ludzkiego oraz kondycji i specyfiki przedsiębiorstw funkcjonujących w regionie, zwłaszcza sektora MSP. Struktury klastrowe, dzięki ich stymulującemu wpływowi na liczne sektory gospodarki, są szansą na wzrost konkurencyjności słabiej rozwiniętych regionów, takich jak Podkarpacie.
 • Pozycja
  Finansowanie klastrów jako element polityki regionalnej Unii Europejskiej
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012) Spychała, Marcin
  Klastry stają się stałym i niezbędnym elementem każdej gospodarki. Specyficzne cechy klastrów sprawiły, że są one narzędziem do realizowania podstawowych założeń europejskiej polityki regionalnej. Wyjątkowa rola klastrów w gospodarce rynkowej umożliwiła finansowanie ich rozwoju z funduszy strukturalnych. W artykule przedstawiono możliwości finansowania klastrów z funduszów strukturalnych Unii Europejskiej. Ponadto umiejscowiono ideę klasteringu w założeniach polityki regionalnej Unii Europejskiej. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że funkcjonowanie klastrów finansowane jest w Polsce ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka oraz 16 Regionalnych Programów Operacyjnych.
 • Pozycja
  The Significance of Innovative Integration Relations in Regional Development Compared to Globalization Processes
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012) Chorób, Roman
  The primary objective of this paper is to present theoretical foundations, principles of operation and the benefits resulting from efficiently functioning innovative integration relations which are cluster structures. This study attempts to assess the impact of above-mentioned forms of relations on regional and local development, as well as to indicate the conditions for development of these relations in the face of ongoing globalization processes. Clusters play a particularly important role in the context of increasing innovation across the whole economy. Moreover, thanks to their often considerable clout they are able to influence the shape of economic law, the formal institutional framework of functioning of economy. Cluster structures can be a stimulant of many positive changes, especially towards the development of advanced integration processes, as well as an effective regional and trans-regional development, and, finally, an increase of the competitiveness at global level.