Finansowanie klastrów jako element polityki regionalnej Unii Europejskiej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Spychała, Marcin
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Klastry stają się stałym i niezbędnym elementem każdej gospodarki. Specyficzne cechy klastrów sprawiły, że są one narzędziem do realizowania podstawowych założeń europejskiej polityki regionalnej. Wyjątkowa rola klastrów w gospodarce rynkowej umożliwiła finansowanie ich rozwoju z funduszy strukturalnych. W artykule przedstawiono możliwości finansowania klastrów z funduszów strukturalnych Unii Europejskiej. Ponadto umiejscowiono ideę klasteringu w założeniach polityki regionalnej Unii Europejskiej. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że funkcjonowanie klastrów finansowane jest w Polsce ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka oraz 16 Regionalnych Programów Operacyjnych.
Clusters have become a permanent element of every economy. The unique role of clusters in a market economy has allowed the financing of their development from structural funds. The article presents possibilities of financing of clusters from EU structural funds. Moreover, the idea of clustering was situated in the assumptions of the EU regional policy. The research concluded that clusters in Poland are financed by the European Regional Development Fund through the Innovative Economy Operational Programme and 16 Regional Operational Programmes.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 28 (2012), s. 378–387