Znaczenie systemów jakości w działalności MŚP i ich wpływu na możliwość konkurowania na rynku regionalnym i europejskim

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Wierzbiński, Bogdan
Potocki, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Sektor MŚP odgrywa bardzo dużą rolę w zakresie generowania PKB oraz tworzenia miejsc pracy w regionie. Analizując możliwość rozwoju regionu, w szczególności poprzez pryzmat podniesienia konkurencyjności działających tam podmiotów, należy zwrócić uwagę na znaczenie jakości produkowanych tam dóbr i usług. Istotnym tego czynnikiem jest proces certyfikacji podmiotów, który jest potwierdzeniem jakości na rynku regionalnym i europejskim. Dzięki certyfikacji przedsiębiorstwa te mogą zapewnić sobie wyższą rozpoznawalność oraz zdobyć przewagę konkurencyjną. Celem niniejszego badania jest odpowiedź na pytanie: w jaki sposób MŚP postrzegają jakość oraz czy ma ona wpływ na podniesienie konkurencyjności wśród firm działających na rynku lokalnym i europejskim? Badania empiryczne przeprowadzono na grupie 121 przedsiębiorstw województwa podkarpackiego, w oparciu o kwestionariusz ankiety jako narzędzie badawcze. Kryterium przyjętych do badań podmiotów była liczba zatrudnionych osób. Zastosowano dobór warstwowy o alokacji nieproporcjonalnej. Zmienną objaśnianą w badaniu była jakość definiowana jako posiadanie aktualnego certyfikatu ISO 9011:2008. Zmiennymi objaśniającymi były: możliwości konkurowania, jakość obsługi klienta oraz umiejętność pozyskania i utrzymania kluczowych relacji biznesowych.
The SME sector plays a very important role in generation of GDP and job creation in the region. Analyzing the possibility of the region development, in particular improvement of the competitiveness of entities operating there, one should pay attention to improving the quality of manufactured goods and services. An important factor is the certification process for entities, which guarantees the high quality of goods on the local and European market. Certification enables also the recognition and sustainable competitive advantage for the firms. The main objective of the study is to answer the question: how the quality of the SMEs are identified and what are the differences in the perception of quality among SMEs operating on the local and European market? The empirical studies were carried out on a group of 121 companies from Podkarpackie province, and were based on a questionnaire as a research tool. The criterion for the choice of entities adopted for the study was the number of employees. Stratified sampling with disproportionate allocation was applied. The dependent variable in the study was the quality defined by the fact of adopting the current certificate ISO 9011:2008. Explanatory variables were: the ability to compete on the market, the quality of customer service and the ability to establish and maintain key business relationships.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 28 (2012), s. 357–369