The Significance of Innovative Integration Relations in Regional Development Compared to Globalization Processes

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Chorób, Roman
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The primary objective of this paper is to present theoretical foundations, principles of operation and the benefits resulting from efficiently functioning innovative integration relations which are cluster structures. This study attempts to assess the impact of above-mentioned forms of relations on regional and local development, as well as to indicate the conditions for development of these relations in the face of ongoing globalization processes. Clusters play a particularly important role in the context of increasing innovation across the whole economy. Moreover, thanks to their often considerable clout they are able to influence the shape of economic law, the formal institutional framework of functioning of economy. Cluster structures can be a stimulant of many positive changes, especially towards the development of advanced integration processes, as well as an effective regional and trans-regional development, and, finally, an increase of the competitiveness at global level.
Podstawowym celem niniejszego opracowania jest prezentacja teoretycznych podstaw, zasad funkcjonowania oraz korzyści płynących z efektywnie funkcjonujących innowacyjnych powiązań integracyjnych, jakimi są struktury klastrowe. W opracowaniu podjęto próbę oceny wpływu ww. form powiązań na rozwój regionalny i lokalny, jak też wskazania uwarunkowań rozwoju tych związków w obliczu zachodzących procesów globalizacji. Klastry odgrywają szczególnie ważną rolę w kontekście zwiększania innowacyjności całej gospodarki. Ponadto dzięki swojej często znaczącej sile przebicia są w stanie oddziaływać na kształt prawa gospodarczego, instytucjonalno-formalne ramy funkcjonowania gospodarki. Struktury klastrowe mogą być stymulantem wielu korzystnych zmian, zwłaszcza w kierunku rozwoju zaawansowanych procesów integracyjnych, jak również efektywnego rozwoju regionalnego, ponadregionalnego czy wreszcie wzrostu konkurencyjności na poziomie globalnym.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 28 (2012), s. 370–377