Prowzrostowa rola struktur klastrowych – szanse dla regionu Podkarpacia

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Nawrot, Magdalena
Ostrowska, Marta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł ma na celu ukazanie roli struktur klastrowych jako czynnika wspierającego rozwój regionalny. Powiązania między przedsiębiorstwami i instytucjami, będące charakterystyczną cechą klastrów, sprzyjają innowacyjności, transferowi technologii i pozwalają na endogeniczną stymulację wzrostu regionalnego. Podkarpacie stanowi interesujący przypadek regionu, w którym powstają struktury klastrowe w przemyśle lotniczym, mogące pozwolić na poprawę kondycji regionu i jego konwergencję gospodarczą z najbardziej rozwiniętymi województwami Polski, takimi jak Mazowsze czy Wielkopolska. Procesowi temu sprzyjają zarówno istniejące w regionie tradycje przemysłu lotniczego (od lat 30. XX w.), koncentracja przedsiębiorstw zajmujących się tą gałęzią przemysłu oraz przedstawicieli łańcucha dostaw, jak i obecność ośrodków akademickich, inwestorów strategicznych, a także zainteresowanie i wsparcie ze strony instytucji (w regionalnej strategii innowacji dla województwa podkarpackiego na lata 2005–2013 uwzględniono konieczność tworzenia klastrów; w regionie funkcjonują Specjalne Strefy Ekonomiczne). W artykule przedstawione zostały wyzwania stojące przed Podkarpaciem w związku z tworzeniem struktur klastrowych, z uwzględnieniem roli instytucji, zaplecza infrastrukturalnego, kapitału ludzkiego oraz kondycji i specyfiki przedsiębiorstw funkcjonujących w regionie, zwłaszcza sektora MSP. Struktury klastrowe, dzięki ich stymulującemu wpływowi na liczne sektory gospodarki, są szansą na wzrost konkurencyjności słabiej rozwiniętych regionów, takich jak Podkarpacie.
The article aims to show the role of cluster structures as a factor supporting the regional development. Clusters are fostering innovation, technology transfer and allow the endogenous stimulation of the regional growth. Podkarpacie is a region, where cluster structures being formed in the aircraft industry can allow the improvement of the region’s economic conditions, and therefore lead to its’ economic convergence with the most developed provinces of Poland. The necessity for cluster development is included in the regional strategy of innovation for the Podkarpacie for 2005–2013. The article presents the challenges that Podkarpacie is facing concerning the creation of the clusters. Clusters, due to their stimulatory influence on multiple sectors of the economy, constitute an opportunity to enhance the competitiveness of less developed regions, such as Podkarpacie.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 28 (2012), s. 388–396