Kapitał społeczny – endogenny zasób mieszkańców województwa podkarpackiego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Kotarski, Hubert
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Prezentowany artykuł jest próbą refleksji nad rolą kapitału społecznego w procesie funkcjonowania społeczności regionalnej na empirycznym przykładzie województwa podkarpackiego. Celem głównym artykułu jest określenie poziomu zasobów kapitału społecznego mieszkańców województwa podkarpackiego oraz możliwości wykorzystania tego zasobu pod kątem rozwoju regionalnego województwa podkarpackiego. Wyniki badań pozwoliły wskazać na istnienie związku między zasobami kapitału społecznego a rozwojem regionalnym, na przykładzie województwa podkarpackiego. Analiza związku pomiędzy kapitałem społecznym a rozwojem regionalnym pozwoliła wnioskować o istnieniu związku między poziomem rozwoju regionalnego i możliwością jego podnoszenia, a zasobami i jakością kapitału społecznego, na który może on oddziaływać.
This paper is attempt to reflect over the role of the social capital in the process of the existence of local communities using the empirical example of Podkarpackie Voivodeship. The main objective of this paper is to determine the level of social capital of inhabitants of Podkarpackie Voivodeship and the prospect of making use of this resource in the regional development of Podkarpackie Voivodeship. The research results have shown that there is a correlation between the social capital and regional development using the example of Podkarpackie Voivodeship. The analysis of correlation between the social capital demonstrated a connection between the level of regional development and the possibility to increase it and the extent and quality of social capital the regional development can be affected by.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 28 (2012), s. 244–251