Dochody i wydatki jako determinanty dobrobytu ekonomicznego gospodarstw domowych w Polsce – ujęcie regionalne

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Kasprzyk, Beata
Leszczyńska, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule dokonano oceny sytuacji materialnej gospodarstw domowych w ujęciu czasowym (retrospektywa z lat 2000–2010) w świetle najważniejszych kategorii dobrobytu ekonomicznego o charakterze pieniężnym, tj. dochody i wydatki w skali ogólnopolskiej. Jako punkt odniesienia przyjęto też, że dyspersja i polaryzacja analizowanych zmiennych uzależniona jest od geograficznej przestrzeni zamieszkiwania. Z 16 województw Polski wydzielono 6 regionów, a w analizie i porównaniach, wykorzystując dane z badania budżetów gospodarstw domowych przeprowadzonych przez GUS, szczególną uwagę skoncentrowano na wschodnim regionie Polski. Jak się okazuje, skala regionalna istotnie różnicuje poziom, dynamikę i relacje dochodów oraz wydatków gospodarstw domowych w Polsce. Uwzględnienie w badaniach tego wymiaru wskazuje bowiem na istnienie relatywnie dużych nominalnych i realnych odchyleń analizowanych kategorii.
The article assesses the material condition of households in a time frame view (retrospective of 2000–2010) in the light of the most significant categories of economic prosperity of pecuniary character, that is: income and expenditure on an all-Poland scale. It has been assumed, as a point of reference, that dispersion and polarisation of the analysed variables is dependent on geographical area of residence. Out of 16 Polish provinces 6 regions were selected, and in the analysis and comparison, with the use of the data from the research on household budgets performed by GUS, particular attention was devoted to the eastern regions of Poland. The regional scale proves to be a significantly diversifying factor for the level, dynamics and the relation of income and expenditure of households in Poland. Considering this dimension in the research indicates the existence of a relatively large nominal and real divergence of the analysed categories.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 28 (2012), s. 263–273