Contribution of Universities to Regional Development

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Murzyn, Dorota
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Knowledge and innovation are of paramount importance in creating the development process. Higher education institutions, according to the concepts of knowledge economy and human capital, play an important role in boosting the region’s creativity and creative change. The triple helix model emphasizes the role of universities as one of three actors (along with government and business), which affect the functioning of the region. A platform for partnership between the three communities: the regional authorities, academia and business are the Regional Innovation Strategies. The activities of universities in the innovation economy and the links with regional systems of innovation may be supported by the EU Structural Funds. Reducing the innovation deficit between European regions is a key task for the Cohesion Policy. The EU Structural Funds are the main source of funding for the purposes of the Regional Innovation Strategies. This article aims to study the impact of projects implemented by the universities of Eastern Poland, co-financed by the EU funds, on the innovation of the region. A well-functioning network of links and cooperation between public authorities, scientific institutions and businesses is needed in order to create regions of knowledge and innovation. Only such a structure supported by different sources of funding is likely to succeed and thus create competitive and innovative area.
Wiedza i innowacje mają ogromne znacznie w kreowaniu procesów rozwojowych. Umiejętność tworzenia i wykorzystywania wiedzy dla produkcji i przenoszenia jej do procesów innowacyjnych stały się głównym czynnikiem konkurencyjności rynkowej. Szkoły wyższe, zgodnie z koncepcjami gospodarki opartej na wiedzy czy kapitału ludzkiego, odgrywają istotną rolę w pobudzaniu regionu do kreatywności i twórczej zmiany. Z kolei model potrójnej helisy podkreśla rolę uniwersytetów jako jednego z trzech aktorów (obok administracji i przedsiębiorstw), którego działania przekładają się na funkcjonowanie regionu. Platformą partnerskiej współpracy między tymi trzema środowiskami: władzami regionalnymi, środowiskiem naukowym i biznesem mają być Regionalne Strategie Innowacji. Działania uczelni w obszarze innowacyjności gospodarki i jej powiązania z regionalnymi systemami innowacji wspierane mogą być przez fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Celem artykułu jest analiza oddziaływania projektów realizowanych przez uczelnie wyższe Polski Wschodniej, współfinansowanych przez fundusze UE, na innowacyjność regionu.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 28 (2012), s. 219–227